Hva slags type dokumentasjon vi trenger varierer etter hva du søker om.

Generell dokumentasjon er vedlegg som alltid må legges ved når du søker om overgangsstønad, skolepenger og eller barnetilsyn. I tillegg må du legge ved dokumentasjon som kun gjelder for ytelsen du søker om.

Du kan ta bilde av vedleggene med mobilen. Husk å ettersende vedlegg før fristen går ut. Manglende dokumentasjon kan føre til at du får avslag på søknaden.

Generell dokumentasjon

Dette er vedlegg som er nødvendig for å avgjøre om du fyller vilkårene om å være enslig mor eller far, og gjelder både for overgangsstønad, skolepenger og barnetilsyn.

Sivilstand

 • Ugifte foreldre som har bodd sammen, skal legge fram en erklæring om at det er brudd i forholdet, og at de ikke lenger bor sammen. En slik erklæring om samlivsbrudd er ikke et eget skjema, men kan for eksempel se slik ut. Når erklæringen er signert av begge foreldrene, kan du ta bilde av den og laste den opp som vedlegg til søknaden.   
 • Har du søkt om separasjon eller skilsmisse, må du legge ved kopi av bevillingen. Er du skilt eller separert i utlandet, må du legge ved dokumentasjon på dette. Dette gjelder også hvis du er separert eller skilt fra en person du ikke har barn med.

Vi mottar informasjon om separasjon og skilsmisse fra folkeregisteret. Hvis du står som separert eller skilt i folkeregisteret, trenger du derfor ikke sende inn dokumentasjon på dette.  

Avtale om delt bosted

Når det er avtalt delt bosted etter barneloven § 36, regnes ingen av foreldrene som alene om omsorgen. Det gjelder selv om barnet/barna bor mest hos én av foreldrene. 

Hvis du og den andre forelderen har en skriftlig avtale om delt bosted, trenger vi kopi av avtalen. 

Skriftlig avtale/avgjørelse om samvær

Den andre forelderens samvær med barnet/barna kan ha betydning for retten til å motta overgangsstønad. 

Vi trenger kopi av skriftlig samværsavtale eller avgjørelse fra domstolen som viser hvor mye samvær den andre forelderen har med barnet. Det må det komme tydelig fram hvordan samværet foregår. 

Samvær uten skriftlig avtale

Hvis dere ikke har en skriftlig samværsavtale trenger vi konkret informasjon om samvær som den andre forelderen har med barnet/barna. 

Hvis samværet er utover det som utgjør "vanlig samværsrett" (en ettermiddag i uken med overnatting, annenhver helg, til sammen 3 uker i sommerferien og annenhver høst-, jule-, vinter- og påskeferie), trenger vi presise opplysninger om 

 • hvor mange dager og netter samværet er over en 14-dagers periode (eventuelt en lengre periode dersom samværet varierer over tid)
 • når barnet/barna reiser til og fra til den andre av foreldrene

Hvis det ikke er/har vært et fast samvær, må du forklare hvordan samværet har vært praktisert de 3 siste månedene. Forklaringen bør være signert av begge parter. 

Registrert som flyktning hos Utlendingsdirektoratet (UDI)

Hvis du er registrert som flyktning hos Utlendingsdirektoratet (UDI), trenger vi kopi av vedtak om oppholdstillatelse eller flyktningstatus, eller kopi av gyldig oppholdskort

Ikke nordisk statsborger

Hvis du ikke er nordisk statsborger, trenger vi kopi av vedtak om oppholdstillatelse, eller kopi av gyldig oppholdskort.

Vi trenger også dokumentasjon på at du kan forsørge deg selv, for eksempel gjennom inntekt eller studiefinansiering. 

Vedlegg til søknad om overgangsstønad

Dette er vedlegg som er nødvendig når du søker om overgangsstønad. Disse vedleggene er ikke nødvendige hvis du søker om stønad til barnetilsyn eller stønad til skolepenger.

Hvis du venter barn

Hvis du venter barn må du legge ved bekreftelse på termindato fra lege eller jordmor. Bekreftelsen må være skrevet ut og signert av lege eller jordmor når du er i 26. svangerskapsuke eller senere.

Du kan få overgangsstønad for inntil 2 måneder før fødselen. Hvis du allerede mottar overgangsstønad for et annet barn, må du bekrefte skriftlig at barna ikke har samme far. 

Hvis far er oppgitt som ukjent og du har flere barn, kan du bli bedt om å bevise at det ditt nye barn ikke har samme far som dine andre barn.

I arbeid

Hvis du er i arbeid skal overgangsstønad reduseres mot inntekt du har, eller forventer å få hvis du er i arbeid.

Vi benytter opplysninger om arbeid og inntekt fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og A-meldingen. Det betyr at du som regel ikke trenger å dokumentere stillingsandel og inntekt. Hvis du er selvstendig næringsdrivende og inntektene er vesentlig endret fra de siste årene, må du dokumentere endringen. Vi tar kontakt med deg hvis vi trenger flere opplysninger.

Har du variabel inntekt som endrer seg mer enn 10 prosent ut fra vedtaket ditt, må melde fra til oss og be om en ny beregning. På den måten unngår du feilutbetaling eller at du får for lav overgangsstønad. Les mer om jobb og utdanning når du er alene med barn.

Under utdanning

Du kan motta overgangsstønad hvis du er under utdanning. Utdanningen må utgjøre minst halvparten av full tid, og være godkjent av NAV som nødvendig og hensiktsmessig for å få eller beholde arbeid. 

 • Du må legge ved dokumentasjon fra skole eller studiested som viser hvilken skole du går på, hvilke studie/fag du tar, hvilken periode du er elev/student og omfanget av utdanningen (studiebelastningen). Det må komme tydelig frem at det er deg det gjelder. Utskrift fra Studentweb er ikke tilstrekkelig.
 • Er du lærling må du legge frem lærlingkontrakt. 
 • Har du valgt privat utdanning må du forklare årsaken til at du har valgt dette. Det kan for eksempel være fordi det ikke finnes tilsvarende offentlig utdanning, at du ikke kom inn på tilsvarende offentlig utdanning      eller at offentlig skole ikke passer med åpningstiden i barnehagen.

Arbeidssøker/uten arbeid

Hvis du er arbeidssøker og skal motta overgangsstønad eller søke om forlengelse, må du være registrert hos NAV som reell arbeidssøker og levere meldekort

Du må også fylle ut og legge ved skjemaet NAV 15-08.01 Skjema for deg som er arbeidssøker og søker om overgangsstønad og godta vilkårene som står der. Les mer om jobb og utdanning når du er alene med barn.

Mangler tilsynsordning

Hvis det yngste barnet ditt er over ett år, og barnet ikke har fått plass i en tilsynsordning (barnehageplass, skolefritidsordning/aktivitetsskole eller liknende) kan dette gi deg rett til overgangsstønad. 

 • Du må dokumentere at du har søkt om oppstart i barnehage fra det tidspunktet barnet fylte ett år.
 • Du må dokumentere at du har søkt om barnehageplass skolefritidsordning eller lignende innen kommunens frister, men fått avslag eller blitt satt på venteliste. 

Syk/har sykt barn

Hvis det yngste barnet ditt er over ett år, men din eller barnets sykdom gjør at du ikke kan jobbe, søke arbeid eller være i utdanning, kan du ha rett til overgangsstønad. 

 • Vi trenger attest fra legen din som begrunner hvorfor din eller barnets sykdom hindrer deg i å være i aktivitet. 

Barn som krever særlig tilsyn

Hvis barnet ditt krever vesentlig mer tilsyn enn det som er vanlig for jevnaldrende på grunn av funksjonshemning, sykdom eller sosiale problemer, kan du på visse vilkår få overgangsstønad fram til barnet fyller 18 år. 

 • Vi trenger bekreftelse fra lege, pedagogisk psykologisk tjeneste eller lignende på at behovet for tilsyn er vesentlig mer enn det som er vanlig for jevnaldrende. Det må også komme fram i hvilken grad barnets tilsyns- og omsorgsbehov påvirker dine arbeidsmuligheter eller hindrer deg i å jobbe.

Utfyllende informasjon om hva denne dokumentasjonen må inneholde finner du i rundskrivet til folketrygdlovens § 15-8, tredje ledd om forlenget stønadstid når barnet krever særlig tilsyn.

Overgangsstønad i påvente av utdanning, arbeid eller tilsynsordning for barn

Mottar du overgangsstønad kan du få fortsatt overgangsstønad i inntil 6 måneder hvis du skal begynne i arbeid, utdanning eller får tilsynsordning for barn i løpet av disse 6 månedene. Det er en forutsetning at du kan dokumentere at du har fått jobb/tilsynsordning eller har kommet inn på utdanning.  

 • Vi trenger kopi av tilbud om arbeid, kopi av opptaksbevis fra skole-/studieplass eller kopi av avtale om tilsynsordning.  

Vedlegg til søknad om barnetilsyn

Dette er vedlegg som kun er nødvendig når du søker om stønad til barnetilsyn. Disse er ikke nødvendige om du søker skolepenger eller overgangsstønad.

Søker du om stønad til barnetilsyn må du dokumentere utgiftene du har til dette. 

 • Utgifter til barnehage og skolefritidsordning/aktivitetsskole, må du dokumentere med faktura i ditt navn, der kostpenger er spesifisert.
 • Utgifter til privat tilsyn som dagmamma og au-pair må også dokumenteres. Utgifter til kost, reise eller lønn for husarbeid skal ikke tas med i utgiftene til barnetilsynet, og må derfor spesifiseres.

Vi anbefaler deg å vente med å sende søknaden din til du har dokumentasjon på utgiftene for det nye barnehage- eller skoleåret. Saken din kan nemlig ikke behandles før dette foreligger.  

Stønad til barnetilsyn på grunn av arbeid

Stønad til barnetilsyn skal hjelpe deg som er alene om omsorgen for barn med utgifter til pass av barnet når du er på jobb.

Vi benytter opplysninger om arbeid og inntekt fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og A-meldingen. Det betyr at du som regel ikke trenger å dokumentere inntekt eller stillingsandel. Vi tar kontakt med deg hvis vi trenger flere opplysninger.

Hvis du er registrert hos NAV som reell arbeidssøker, kan du få tilleggsstønad til pass av barn (som for eksempel barnehage, SFO/AKS eller dagmamma) og stønad til utgifter til pleie og tilsyn for andre familiemedlemmer. Det samme gjelder hvis du deltar på en arbeidsrettet aktivitet eller arbeidsrettet utredning. Da skal du benytte søknad om tilleggsstønader på nav.no.

Barn som er ferdig med fjerde skoleår og som krever særlig tilsyn

Har du barn som er ferdig med fjerde skoleår og som krever særlig tilsyn, trenger vi dokumentasjon på at barnet trenger vesentlig mer tilsyn enn det som er vanlig for jevnaldrende. 

 • Det må dokumenteres med erklæring fra lege eller psykolog. Dokumentasjonen må særlig beskrive tilsynsbehovet sammenlignet med barn på samme alder.
 • Utgiftene til tilsynet må også dokumenteres. 

Hvis du har langvarig eller uregelmessig fravær fra hjemmet og barn som er ferdig med fjerde skoleår

Har du barn som er ferdig med fjerde skoleår, og du søker om å få dekket tilsynsutgifter fordi du har langvarig eller uregelmessig fravær fra hjemmet, trenger vi dokumentasjon på arbeidsforholdet og eventuelt nødvendig reisetid. 

Det må dokumenteres fra arbeidsgiveren din at du enten

 • må være borte fra hjemmet ut over det som er en vanlig arbeidsdag
 • jobber om kvelden og natten
 • jobber skiftarbeid, helgearbeid, turnustjeneste, er pendler eller liknende

Tilsynsutgiftene må også dokumenteres. 

Forbigående sykdom som hindrer yrkesrettet aktivitet

Har du en har en forbigående sykdom som gjør at du ikke kan være yrkesrettet aktivitet og du søker om å få dekket tilsynsutgifter, må dette dokumenteres med en uttalelse fra lege eller lignende. 

 • Du må også dokumentere at tilsynsordningen for barnet var etablert før du ble syk.

Vedlegg til søknad om skolepenger

Dette er vedlegg som kun er nødvendig når du søker om stønad til skolepenger. Disse er ikke nødvendige hvis du søker om stønad til barnetilsyn eller overgangsstønad.

Søker du om på få dekket skolepenger, semester- eller eksamensavgift, trenger vi dokumentasjon på utgiftene. Utdanningen må utgjøre minst halvparten av full tid og være godkjent av NAV som nødvendig og hensiktsmessig for å få eller beholde arbeid.

Dokumentasjon fra skole eller studiested må vise

 • hvilken skole du går på
 • hvilket studie/fag
 • hvilken periode du er elev/student, semester/klassetrinn og hvor stor prosentdel du er student.

Det må komme tydelig frem at det er deg det gjelder. Utskrift fra Studentweb er ikke tilstrekkelig.

 • Kopi av spesifisert faktura i ditt navn fra skolen eller studiestedet som viser hva utgiften er (skolepenger, semester- eller eksamensavgift)
 • Hvis du er lærling må du legge frem lærlingkontrakt.
 • Hvis du har valgt privat utdanning må du forklare årsaken til at du har valgt dette. Det kan for eksempel være fordi det ikke finnes tilsvarende offentlig utdanning, at du ikke kom inn på tilsvarende offentlig utdanning eller at offentlig skole ikke passer med åpningstiden i barnehagen.

Andre utdanningsutgifter kan dekkes av tilleggsstønader

Har du andre utgifter i forbindelse med utdanning, kan du søke om å få dekket dette gjennom søknad om tilleggsstønader.

Arbeidsavklaringspenger (AAP) og skolepenger

Hvis du mottar arbeidsavklaringspenger (AAP), og får dekket skolepenger gjennom AAP, kan du ikke motta stønad til skolepenger gjennom NAV som enslig mor eller far.

Har du andre utgifter i forbindelse med utdanning, kan du likevel ha rett til å få dekket noe av dette. Da kan du sende en søknad om tilleggsstønader