Hvem kan få overgangsstønad?

Du må, som hovedregel, fylle vilkårene under for å ha rett til stønad som enslig mor eller far:

 • Du og barnet må ha vært medlem i folketrygden de 3 siste årene.
 • Du og barnet må oppholde dere i Norge.
 • Du må være ugift, skilt eller ha søkt om separasjon hos Fylkesmannen.
 • Du må være alene om omsorgen for barnet.
 • Du kan ikke ha et forhold til den andre av barnets foreldre som kan bety at du ikke er enslig mor eller far.
 • Du kan ikke ha samboer.
 • Du anses ikke som enslig mor eller far hvis du mottar, eller tidligere har mottatt stønad, til enslig mor eller far og får et nytt barn med samme partner.

Finn ut om du kan ha rett til overgangsstønad

I veiviseren kan du svare på noen spørsmål og finne ut om du kan ha rett til overgangsstønad.

Gå til veiviseren 

Det kan gis unntak for noen av vilkårene. Les mer om regelverket og vilkårene for stønad til enslig mor eller far, eller kontakt NAV på telefon 55 55 33 33 for mer informasjon.

Andre krav for å motta overgangsstønad:

Når barnet ditt er under 1 år kan du motta overgangsstønad uten å være i yrkesrettet aktivitet. For å kunne motta overgangsstønad etter at barnet ditt har fylt 1 år, du være i yrkesrettet aktivitet. Aktivitetsplikten kan fylles på én av følgende måter:

 • ved å være i minst 50 prosent arbeid
 • ved å være registrert hos NAV som reell arbeidssøker
 • ved å være i minst 50 prosent utdanning som NAV har vurdert som nødvendig og hensiktsmessig for å få eller beholde arbeid
 • ved å etablere egen virksomhet

Les mer om kravene for til jobb og utdanning når du skal motta overgangsstønad.

Du har ikke rett til overgangsstønad hvis du uten rimelig grunn har sluttet i arbeid de siste 6 månedene før du søker om stønad.

Hvor lenge kan du få overgangsstønad?

Du kan motta overgangsstønad i opptil 3 år til sammen, fram til ditt yngste barn blir 8 år. Dersom du har mottatt overgangsstønad i 3 år og blir alene om omsorgen for et nytt barn, kan du bare få overgangsstønad frem til barnet har rett til barnehageplass. Du kan få overgangsstønad fra inntil 2 måneder før ventet fødsel hvis du er alene på fødselstidspunktet.

Perioden med overgangsstønad kan utvides med inntil 2 år fram til det yngste barnet fyller 8 år, hvis du er i nødvendig og hensiktsmessig utdanning. Perioden kan utvides med opptil 3 år, fram til det yngste barnet fyller 8 år, hvis du er i nødvendig og hensiktsmessig utdanning og har omsorg for flere enn to barn, eller hvis du ble alene med omsorgen for barn før du fylte 18 år.

Periodene med overgangsstønad kan på visse vilkår forlenges ut skoleåret, i påvente av arbeid, skoleplass, tilsynsordning, eller hvis du eller barnet har en forbigående sykdom.

Hvis barnet ditt krever særlig tilsyn på grunn av funksjonshemning, sykdom eller store sosiale problemer, kan du på visse vilkår få overgangsstønad fram til barnet fyller 18 år.

Viktig å vite om overgangsstønad 

Du får overgangsstønad i en tidsbegrenset periode, fordelt over et bestemt antall måneder. Du bruker av stønadstiden fullt ut, selv om du mottar redusert overgangsstønad (for eksempel kombinert med arbeidsinntekt). Det samme gjelder hvis du bare søker om og får utbetalt stønad til barnetilsyn eller tilleggsstønader.

Hva kan du få?

Overgangsstønaden utgjør 2,25 ganger grunnbeløpet. Stønaden skattlegges som arbeidsinntekt og er pensjonsgivende inntekt. Det utbetales ikke feriepenger av overgangsstønad.

Overgangsstønaden reduseres mot inntekt du har, eller forventes å få. Hvis den forventede inntekten din i løpet av en 12 måneders periode, er lavere enn halvparten av grunnbeløpet, skal ikke overgangsstønaden din reduseres. Hvis inntekten din overstiger halvparten av grunnbeløpet, reduseres overgangsstønaden din med 45 øre for hver krone du tjener.

Har du mer enn 10 prosent endring i inntekten ut fra vedtaket ditt, må du be om ny beregning for å unngå feilutbetaling eller at du får for lav overgangsstønad. Dette kan du gjøre på telefon 55 55 33 33 eller ved å sende oss en beskjed.

Likestilt med arbeidsinntekt er dagpenger, sykepenger, stønad ved barns og andre nærståendes sykdom, arbeidsavklaringspenger, svangerskapspenger, foreldrepenger og omsorgsstønad/fosterhjemsgodtgjørelse. Det har også betydning for overgangsstønaden hvis du mottar andre stønader til livsopphold fra folketrygden, eller tilsvarende stønader fra utlandet.

Overgangsstønad utbetales fra og med måneden etter at du fyller vilkårene for stønad.

Du kan miste retten til stønad

Du kan miste stønadene til enslig mor eller far i en måned hvis du uten rimelig grunn

 • slutter i arbeid
 • takker nei til tilbud om arbeid
 • unnlater å gjenoppta et arbeidsforhold etter endt foreldrepermisjon
 • nekter å delta i arbeidsmarkedstiltak eller
 • unnlater å møte ved innkalling til NAV

Perioden vil trekkes fra den innvilgede stønadsperioden.

Hvis du har gitt uriktige opplysninger eller unnlatt å gi opplysninger, kan du miste retten til stønad i inntil 3 måneder første gang og inntil 6 måneder ved gjentakelser i løpet av de siste 3 årene.

Hvordan søker du om overgangsstønad?

Du søker om overgangsstønad på skjemaet Søknad om overgangsstønad - enslig mor eller far, som du finner under Skjema og søknaden. Søknaden kan sendes via nav.no. Du kan også sende den i posten.

Før du fyller ut søknadsskjemaet må du gjennomgå en oversikt over hva slags dokumentasjon og vedlegg du må legge ved søknaden. Det er viktig at du fyller ut alle relevante punkter og legger ved all nødvendig dokumentasjon. Da blir saken din behandlet raskere. Les mer om hvilken dokumentasjon du må legge ved.

Du kan søke inntil 3 måneder tilbake i tid.

Hvis du har andre opplysninger du ønsker å gi oss, skriver du dette i punkt 10 i søknadsskjemaet.

Du får skriftlig vedtak når søknaden er behandlet. Se saksbehandlingstider i ditt fylke.

Søker du om tilleggsstønader fordi du er i utdanning, er arbeidssøker, eller må flytte for å komme i arbeid, må du sende digital søknad om tilleggsstønader på nav.no.  

Du kan ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33 hvis du ønsker mer informasjon og veiledning, og/eller hjelp til å fylle ut skjemaet.

Meld fra om endringer

Hvis det skjer endringer som har betydning for din stønad som enslig forsørger, må du straks melde fra til NAV. Du må for eksempel melde fra hvis

 • arbeidsinntekten din endrer seg
 • arbeidssituasjonen din endrer seg
 • du ikke lenger er arbeidssøker
 • du avbryter utdanningen
 • du inngår samboerskap, partnerskap, eller gifter deg
 • du venter nytt barn
 • samværsavtalen endres
 • du skal oppholde deg i utlandet
 • du flytter

Se også viktig informasjon om dine rettigheter og plikter.

Utbetalinger  

Se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.

Du kan også sjekke utbetalinger i tjenesten Utbetalingsoversikt.