Hvem kan få stønad til barnetilsyn?

Du må som hovedregel fylle disse vilkårene:

 • Du og barnet må ha vært medlem av folketrygden de 3 siste årene.
 • Du og barnet må oppholde dere i Norge.
 • Du må være ugift, skilt eller ha søkt om separasjon hos Fylkesmannen.
 • Du må være alene om omsorgen for barnet.
 • Du kan ikke ha et forhold til den andre av barnets foreldre som kan bety at du ikke er enslig mor eller far.
 • Du kan ikke ha samboer
 • Du anses ikke som enslig mor eller far dersom du mottar, eller tidligere har mottatt, stønad til enslig mor eller far og får et nytt barn med samme partner.

Bruk veiviseren for å finne ut om du kan ha rett til stønad til barnetilsyn

I veiviseren kan du svare på noen spørsmål og finne ut om du kan ha rett til stønad til barnetilsyn:

Gå til veiviseren  

Det kan gis unntak fra noen av vilkårene. Les mer om regelverket og vilkårene for stønad til enslig mor eller far, eller kontakt NAV på telefon 55 55 33 33 for mer informasjon.

Hvis du fyller vilkårene, kan du få stønad til barnetilsyn når du må overlate tilsynet med barnet til andre fordi du jobber eller etablerer egen virksomhet.

Det er et vilkår at du overlater tilsynet til andre, for eksempel barnehage, skolefritidsordning (SFO) eller dagmamma. Det er også et vilkår at du betaler for tilsynet.

Hvis du mottar kontantstøtte, kommer denne til fradrag fra de dokumenterte månedlige utgiftene til barnetilsyn. Kontantstøtten kommer til fradrag i tilsynsutgifter både til barn du får utbetalt kontantstøtte for, og for andre barn som du bor sammen med. Dette gjelder også når kontantstøtten blir utbetalt til en annen som bor sammen med deg og barnet.

Hvis din årlige arbeidsinntekt er større enn 6 ganger folketrygdens grunnbeløp, har du ikke rett til stønad til barnetilsyn.

Hvis du trenger tilsyn med barnet og ikke er i arbeid, men registrert som arbeidssøker hos NAV eller under utdanning godkjent av NAV, har du som hovedregel ikke rett til stønad til barnetilsyn. Da kan du i stedet søke om stønad til pass av barn og eventuelle andre tilleggsstønader.

Hvor lenge kan du få stønad til barnetilsyn?

Som hovedregel kan du få stønad til barnet har fullført fjerde skoleår. Hvis du har barn som trenger vesentlig mer tilsyn enn jevnaldrende, kan du få stønad også etter fjerde skoleår. Du må dokumentere behovet, med uttalelse fra lege, spesialist eller annet helsepersonell.

Stønaden kan også forlenges hvis arbeidet medfører at du må være borte fra hjemmet i lengre perioder, eller du har uregelmessig arbeidstid (for eksempel turnus eller skiftarbeid). Arbeidsforholdet, tilsynsforholdet, og hva du betaler, må alltid dokumenteres.

Hvis du blir syk, kan du beholde stønaden i inntil 1 år, slik at du ikke mister tilsynsordningen din. Det forutsetter at barnet ditt fortsatt får tilsyn av andre mens du er syk, og at du fortsetter å betale for tilsynet.

Stønad til barnetilsyn gis normalt for 1 år av gangen, til og med juni hvert år. Juli er vanligvis betalingsfri måned i barnehager og SFO. Dersom du likevel har tilsynsutgifter også i juli, må du dokumentere dette. 

Viktig å vite om overgangsstønad

Vær oppmerksom på at hvis du mottar eller har tenkt å søke om overgangsstønad, bruker du av perioden med overgangsstønad hvis du mottar stønad til barnetilsyn eller tilleggsstønader.

Hva kan du få?

Stønad til barnetilsyn dekker 64 prosent av de dokumenterte utgiftene, opp til en maksimumssats (etter fradrag for eventuell kontantstøtte). Det betyr at du må betale minst 36 prosent av utgiftene selv. Se satser for stønader til enslig mor eller far. Utgifter til kost, utført husarbeid eller lignende, regnes ikke som tilsynsutgifter.

Stønad til barnetilsyn er en skattefri ytelse, og stønaden utbetales fra og med den måneden du fyller vilkårene.

Du kan miste retten til stønad

Du kan miste stønadene til enslig mor eller far i en måned hvis du uten rimelig grunn

 • slutter i arbeid.
 • nekter å ta imot tilbud om arbeid.
 • unnlater å gjenoppta et arbeidsforhold etter endt foreldrepermisjon.
 • nekter å delta i arbeidsmarkedstiltak eller
 • unnlater å møte ved innkalling til NAV.

Perioden vil trekkes fra den innvilgede stønadsperioden.

Hvis du har gitt uriktige opplysninger eller unnlatt å gi opplysninger, kan du miste retten til stønad i inntil 3 måneder første gang og inntil 6 måneder ved gjentakelser i løpet av de siste 3 årene.

Hvordan søker du om stønad til barnetilsyn?

Vi anbefaler deg å vente med å sende søknaden din til du har dokumentasjon på utgiftene for det nye barnehage- eller skoleåret. Saken din kan nemlig ikke behandles før dette foreligger. Utgiftene dokumenteres med en faktura i ditt navn, der kostpenger er spesifisert.

Du søker om stønad til barnetilsyn på skjemaet Søknad om stønad til barnetilsyn - enslig mor eller far i arbeid, som du finner du Skjema og søknad. Du kan sende søknaden via nav.no eller sende den i posten. 

Når du skal fylle ut skjemaet, vil du se i skjemaveilederen hva slags dokumentasjon og vedlegg du må legge ved søknaden. Det er viktig at du fyller ut alle relevante punkter og legger ved all nødvendig dokumentasjon. Da blir saken din behandlet raskere.

Du kan søke inntil 3 måneder tilbake i tid.

Hvis du har andre opplysninger du ønsker å gi oss, skriver du dette i punkt 10 i søknadsskjemaet.

Du får skriftlig vedtak når søknaden er behandlet. Se saksbehandlingstider i ditt fylke.

Du kan ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33 hvis du ønsker mer informasjon og veiledning, og/eller hjelp til å fylle ut skjemaet.

Meld fra om endringer

Hvis det skjer endringer som har betydning for din stønad som enslig forsørger, må du straks melde fra til NAV. Du må for eksempel melde fra hvis

 • arbeidsinntekten din endrer seg
 • arbeidssituasjonen din endrer seg
 • du ikke lenger er arbeidssøker
 • du avbryter utdanningen
 • du inngår samboerskap, partnerskap, eller gifter deg
 • du venter nytt barn
 • samværsavtalen endres
 • du skal oppholde deg i utlandet
 • du flytter
 • du mottar kontantstøtte eller får endring i utbetalingen av kontantstøtte

Se også viktig informasjon om dine rettigheter og plikter.

Utbetalinger

Se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.

Du kan også sjekke utbetalinger i tjenesten Utbetalingsoversikt.