Alene med barn

Å være alene med barn kan gi rett til ytelser og ordninger som

  • utvidet barnetrygd, ekstra småbarnstillegg
  • overgangsstønad, stønad til barnetilsyn, stønad til skolepenger, tilleggsstønader
  • bidragsforskudd (barnebidrag)
  • ytelser til gjenlevende etter dødsfall
  • andre ordninger

Det varierer fra ytelse til ytelser når du blir ansett for å være alene med barn (enslig). Du kan lese mer om krav til bosituasjon, sivilstand med mer, og krav til dokumentasjon for de ulike ytelsene nedenfor. Hvis du søker om flere ytelser samtidig, kan du bli ansett som enslig i en sak og ikke enslig i en annen.

For eksempel blir stønad til enslig forsørger påvirket fra måneden etter at man får samboer. Utvidet barnetrygd og bidragsforskudd blir påvirket etter 12 måneder med samboer, eller hvis man gifter seg eller får felles barn. Utvidet rett til omsorgsdager påvirkes ikke før man eventuelt får nytt barn med ny samboer/ektefelle.

Samlivsbrudd, mekling og flytting

Når foreldre med barn under 16 år går fra hverandre, plikter man å møte til mekling på Familievernkontoret. Her kan man få råd og veiledning når dere skal inngå en avtale om barnefordeling. Denne avtalen skal ta utgangspunkt i hva som blir best for barna etter samlivsbruddet. I tillegg må man oppdatere adressene i Folkeregisteret, og eventuelt søke om separasjon hvis man har vært gift eller registrerte partnere.

Hvis begge er registrert med foreldreansvar for barnet, må begge foreldrene også samtykke til flyttemelding som gjelder barnet. Les mer om dette hos Skatteetaten.

Når barnet faktisk bor hos deg, eller det er avklart hvor barnet skal bo, hvordan samværet blir utført og hvem som har foreldreansvar, kan du søke om stønader fra NAV ut fra din situasjon.

Spesielt viktig er om dere har avtalt delt bosted for barna, eller fast bosted hos en forelder. Les mer om dette på bufdir.no/familie. Ved delt bosted forutsetter NAV at foreldrene deler ansvar for avgjørelser. Det gir rett hos begge foreldrene til halv barnetrygd og videre rett til omsorgsdager. Den med lavest inntekt kan også ha rett på bidragsforskudd og bidrag etter særlige regler.

Når NAV skal vurdere søknaden din vil vi sjekke sivilstatus og registrert adresse i Folkeregisteret. I tillegg kan vi be om kopi av meklingsattest, søknad om separasjon, samværsavtale eller domsavgjørelser om barnefordeling. Hva som er nødvendig dokumentasjon, avhenger av hvilke stønader du søker om. 

Utvidet barnetrygd og ekstra småbarnstillegg

Bor du alene med barn kan du ha rett på utvidet barnetrygd. Utvidet barnetrygd er barnetrygd for ett barn mer enn du faktisk bor sammen med, og utløser rett til særfradrag på skatten.

Småbarnstillegg er et tillegg til barnetrygden for enslige forsørgere som har barn mellom 0 og 3 år, og som mottar utvidet barnetrygd og full overgangsstønad. Denne innvilges automatisk, du trenger kun å søke om utvidet barnetrygd.

Overgangsstønad, stønad til barnetilsyn og stønad til skolepenger

Overgangsstønad er en livsoppholdsytelse som skal sikre inntekt til deg som er alene om omsorgen for barn. Den gis i en begrenset periode og blir redusert mot annen inntekt. Du kan også søke om overgangsstønad før barnet er født.

Er du i jobb, kan du søke stønad til barnetilsyn for å dekke utgifter til for eksempel barnehage, SFO/AKS eller dagmamma.

Stønad til skolepenger skal dekke utgifter til semesteravgift, eksamensgebyr og skolepenger. Du må ha rett til overgangsstønad for å få innvilget denne stønaden. I tillegg må NAV ha vurdert utdanningen som nødvendig og hensiktsmessig.

Finn ut hva du kan ha rett til 

Bruk veiviseren for å finne ut om du kan ha rett til overgangsstønad, stønad til barnetilsyn eller stønad til skolepenger:

Gå til veiviseren 

Tilleggsstønader

Hvis du har rett til overgangsstønad og gjennomfører en nødvendig og hensiktsmessig utdanning, kan du få tilleggsstønader til læremidler, reiseutgifter og stønad til pass av barn. Hvis du må flytte for å komme i arbeid, kan du søke om tilleggsstønader for å dekke flytteutgifter.

Hvis du har rett til overgangsstønad og er registrert hos NAV som reell arbeidssøker, kan du ha rett til stønad til pass av barn.

Les mer om jobb og utdanning når du er alene med barn.

Finn ut hva du kan ha rett til

Bruk veiviseren for å finne ut om du kan ha rett til tilleggstønader som enslig mor eller far:

Gå til veiviseren 

Bidragsforskudd og barnebidrag

Barnebidrag er i utgangspunktet et privat forhold, og foreldre kan derfor avtale dette privat. Bidragskalkulatoren kan være veiledende for hvordan NAV ville fastsatt bidraget.

Hvis dere ikke klarer å bli enige om en privat avtale, kan dere søke om at NAV fastsetter bidraget. NAV Innkreving kan kreve inn barnebidraget, både når dere har en privat avtale og når NAV fastsetter et bidrag.

Hvis NAV Innkreving krever inn bidraget, kan du som bostedsforelder ha rett til bidragsforskudd avhengig av boforhold og inntekt. Du kan også søke om bidragsforskudd dersom barnefaren er ukjent.

Ytelser til gjenlevende etter dødsfall 

Gjenlevendepensjon og overgangsstønad til gjenlevende er ytelser som skal bidra til å sikre ektefelle/samboer inntekt til livsopphold etter dødsfall.

Barnepensjon blir gitt til barn som har mistet en eller begge foreldrene. Pensjonen skal sikre barnet inntekt til livsopphold.

Ytelser når du er alene med barn fra fødsel

Hvis du er alene om omsorgen for barnet og har rett til foreldrepenger, overføres ukene med fedrekvote ved at du opplyser om aleneomsorg på søknaden om foreldrepenger.

Når du er alene om omsorgen for barn, kan du også ha rett på overgangsstønad, utvidet barnetrygd og barnebidrag/bidragsforskudd. Merk at NAV kan ta opp en sak om barnebidrag på eget initiativ når du og barnefaren ikke er registrert på samme adresse ved fødselstidspunktet.

Hvis det ikke blir registrert farskap ved fødsel, kan NAV ta opp saken for å få fastsatt farskapet til barnet. Du kan derfor bli innkalt til NAV-kontoret ditt for å gi opplysninger om hvem som er/kan være far til barnet. Les mer om farskap og foreldreansvar.

Hvis du får barn når du allerede mottar stønader som enslig forsørger, må du varsle NAV om dette. Stønadene dine vil da bli revurdert med tanke på aleneomsorg for det nye barnet ditt. Du må derfor sende nye søknader.

Andre ordninger

Utvidet rett til omsorgsdager

Hvis du har hovedomsorg for barnet, har du rett til dobbelt så mange omsorgsdager, det vil si dager med sykt barn. Du trenger ikke å søke om utvidet rett, og får ikke et eget vedtak fra NAV om dette.

Du kan overføre noen av disse dagene til den andre forelderen eller din samboer/ektefelle, hvis du ønsker at flere skal ha mulighet til å være hjemme med sykt barn. Da må du sende inn en søknad til NAV.

Bostøtte

Som enslig mor eller far kan du i visse tilfeller ha rett til bostøtte. Hvis du har akutte økonomiske problemer, kan du søke om økonomisk sosialhjelp

Ønsker du veiledning?

Ta kontakt med oss på telefon 55 55 33 33 hvis du ønsker mer informasjon og veiledning, eller hjelp med å fylle ut skjema.