Barnetrygd

 • Barnets mor eller far kan få barnetrygd. Dersom foreldra har inngått avtale om delt bustad for barnet, kan barnetrygda delast likt mellom dei.
 • Fosterforeldre, ein annan omsorgsperson eller ein barnevernsinstitusjon kan få barnetrygd dersom barnet bur der fast (utover tre månader).
 • er separert, skilt eller attlevande ektefelle
 • er ugift og ikkje lever saman med den andre forelderen til barnet. Samlivsbrot mellom sambuarar som har felles barn under 16 år må stadfestast med meklingsattest
 • har vore faktisk separert i minst 6 månader utan separasjonsbevilling eller dom
 • har ein ektefelle/sambuar som er fengsla med straff utan vilkår på minst 6 månader, eller som har sete i varetekt i minst 6 månader
 • har ein ektefelle/sambuar som har vore forsvunne i minst 6 månader
 • Ordinær barnetrygd er eit fast beløp per barn
 • Utvida barnetrygd er barnetrygd for eitt barn meir enn du faktisk bur saman med
 • Småbarnstillegg er eit tillegg til barnetrygda for einslege forsørgjarar som har barn mellom 0 og 3 år, og som får utvida barnetrygd og full overgangsstønad
 • mor ikkje er registrert som busett i Noreg
 • barnet er eldre enn 6 månader når retten til barnetrygd tar til å gjelde
 • barnet ikkje blir født i Norge
 • du kan ha rett til utvida barnetrygd
 • far mottar eller har mottatt barnetrygd for andre barn
 • foreldra skriftleg har avtalt delt bustad for barnet og ønskjer delt utbetaling
 • barnetrygda skal vurderast etter reglane i EØS-avtalen eller andre trygdeavtaler
 • mor ønskjer at far skal få utbetalinga. I slike tilfelle må far søkje
 • når du er verje for barnet. I slike tilfelle er det barnet som skal stå som søkjar. Du må òg leggje ved verjefullmakt eller anna dokumentasjon som fortel at du er verje for barnet.
 • du er fosterforelder for barnet. Legg ved dokumentasjon som stadfester at du har omsorgen for barnet.
 • inngår ekteskap
 • får barn med sambuar
 • har vore sambuar med ein du ikkje har felles barn med i 12 månader