Endringer for kontantstøtte og trygdetid for familiemedlemmer som er tredjelandsborgere

En praksisendring for kontantstøtte gjør at tredjelandsborgere får medregnet trygdetid fra andre EØS-land, i tilfeller der tredjelandsborgeren er familiemedlem til en EØS-borger.

For å få kontantstøtte må søkeren ha vært medlem i folketrygden i minst fem år. Når barnet bor sammen med begge foreldrene, gjelder dette for begge. Tredelandsborgere har tidligere ikke fått medregnet trygdetid fra andre EØS-land, selv om de er familimedlem til EØS-borger.

Endringen er gjort på bakgrunn av uttalelse fra Sivilombudsmannen 20. mars 2019. (Saksreferanse er 2018/4518).

Kan sende ny søknad om kontantstøtte

Etter ny praksis vil trygdetid fra andre EØS-land bli regnet med for tredjelandsborgere som er familiemedlem til EØS-borger. Personer som tidligere har fått avslag på kontantstøtte på dette grunnlaget kan søke på nytt.

Vi vil behandle alle søknader i samsvar med reglene for kontantstøtte og etter ny praksis.
Kontantstøtte kan som hovedregel ikke innvilges mer enn tre måneder bakover i tid fra det tidspunktet det blir søkt om støtte.