Barnetrygd og kontantstøtte til utenlandske arbeidstakere i Norge

Forskjellige situasjoner gjør at du kan ha rett til barnetrygd og kontantstøtte som utenlandsk arbeidstaker i Norge.

Når kan du få barnetrygd og kontantstøtte?

Hvis du bor i Norge sammen med familien din:

 • Når hele familien bor i Norge og skal være bosatt her i minst 12 måneder, kan du ha rett til barnetrygd og kontantstøtte. Dette gjelder alle utenlandske statsborgere som er bosatt i Norge, registrert i folkeregisteret og som har oppholdstillatelse eller lovlig opphold på annet grunnlag.
 • Er du statsborger i et EØS-land eller i familie med en statsborger fra et annet EØS-land* og arbeider i Norge, kan du ha rett til barnetrygd og kontantstøtte selv om du skal være bosatt i Norge i mindre enn 12 måneder. For rett til kontantstøtte er det i tillegg et vilkår at du har vært medlem i folketrygden og/eller en trygdeordning i et annet EØS-land i minst 5 år. For å oppnå kravet om 5 års medlemskap i folketrygden (trygdetid), kan du legge sammen trygdetid både fra Norge og andre EØS-land.

Hvis du er statsborger i et EØS-land og arbeider i Norge, mens familien din bor i et annet EØS-land:

 • Hvis forelderen som bor i det andre EØS-landet har arbeid eller mottar en ytelse som sidestilles med arbeid, og har rett på barnetrygd og kontantstøtte i EØS-landet, vil NAV utbetale differansen mellom den norske stønaden og stønaden fra det andre EØS-landet.
 • Hvis forelderen som bor i det andre EØS-landet ikke er i arbeid og heller ikke mottar ytelser som sidestilles med arbeid, har den forelderen som jobber i Norge rett på full utbetaling av barnetrygd og kontantstøtte fra Norge.
 • EØS-borgere som arbeider på et norsk skip eller på norsk kontinentalsokkel er likestilt med utenlandske arbeidstakere som jobber på fastlandet i Norge. Unntaket er sjømenn bosatt i Latvia, Polen og Romania som arbeider på skip registrert i "Norsk internasjonalt skipsregister". For disse gjelder trygdelovgivningene i Latvia, Polen eller Romania.

Hvis du er utsendt arbeidstaker fra et EØS-land til Norge:

 • Hvis arbeidsgiveren din i et annet EØS-land har sendt deg på oppdrag i Norge, har du ikke rett til barnetrygd eller kontantstøtte i Norge. Årsaken er at du fortsatt har arbeidsgiveren din i det andre landet, og du er fremdeles medlem av trygdeordningen i det landet.
 • Hvis ektefelle/samboer også flytter til Norge, og ektefelle/samboer anses som bosatt i Norge etter EØS-regelverket, kan hun/han ha rett til barnetrygd og kontantstøtte selv om oppholdet i Norge er på mindre enn 12 måneder. NAV vil konkret vurdere i hver sak om vi anser deg som bosatt i Norge etter EØS-regelverket. Da ser vi blant annet på varigheten på oppholdet, familiemessige bånd og boligsituasjonen.
 • Hvis ektefelle/samboer og barnet er med til Norge og ektefelle/samboer tar arbeid her, blir hun/han medlem av folketrygden. Da kan hun/han ha rett til barnetrygd og kontantstøtte selv om oppholdet i Norge blir kortere enn 12 måneder.

Hvis du er utsendt arbeidstaker fra et land utenfor EØS som Norge har trygdeavtale med:

 • Hvis arbeidsgiveren din i et annet land har sendt deg på oppdrag i Norge, har du ikke rett til barnetrygd eller kontantstøtte i Norge. Årsaken er at du fortsatt har arbeidsgiveren din i det andre landet, og du er fremdeles medlem av trygdeordningen der.
 • Hvis ektefelle/samboer og barnet er med til Norge og ektefelle/samboer tar arbeid her, blir hun/han medlem av folketrygden. Da kan hun/han ha rett til barnetrygd. Hvis dere begge på et tidligere tidspunkt har minst 5 års trygdedekning fra Norge eller et annet EØS-land, kan dere også søke om kontantstøtte.  

Hvordan søker du om barnetrygd og kontantstøtte?

 • Du søker om barnetrygd og kontantstøtte på egne skjemaer, som du finner under Skjema og Søknad på denne siden.

Sammen med søknaden om barnetrygd eller kontantstøtte må du legge ved

 • Attest fra hjemlandet som bekrefter at du er forelder til det barnet du søker om stønad for (fødselsattest), hvis barnet ikke er folkeregistret i Norge. Det er folkeregisteret eller en annen kompetent myndighet i hjemlandet som fyller ut denne attesten.
 • ID-nummer og adresse fra hjemlandet for deg, barnet og den andre forelderen.
 • Dokumentasjon på arbeidsforholdet ditt (kopi av arbeidsavtale).
 • For kontantstøtte må du i tillegg legge ved en bekreftelse fra et annet EØS-land på at du har vært dekket av en trygdeordning i minst 5 år. Hvis du har 5 års medlemskap i den norske folketrygden, trenger du ikke å legge ved bekreftelse. Perioder med dekning i henholdsvis norske og utenlandske trygdeordninger kan legges sammen for å oppnå minst 5 års trygdetid. Merk at det kun er statsborgere fra EØS-land eller tredjelandsborgere som er i familie med en EØS-borger som kan legge sammen trygdetid fra andre EØS-land med norsk trygdetid. Hvis trygdetiden er fra et annet nordisk land, har ikke statsborgerskap betydning.  

Hvis du er selvstendig næringsdrivende, må du sende oss

 • Kopi av oppdragsbekreftelser og fakturaer for perioden før du ble merverdiavgiftspliktig, og reskontrooversikt for perioden etter at du ble merverdiavgiftspliktig
 • Registerutskrift fra Brønnøysundregisteret for firmaet du driver

Hvis du er alene om omsorgen for barnet og søker om utvidet barnetrygd, og barnet bor i et annet EØS-land, må du gi opplysninger om navn, adresse og ID-nummer til den personen som bor med barnet. Du må også dokumentere at du er alene om omsorgen. Dette kan du gjøre ved å legge ved eventuelle separasjons- eller skilsmissepapirer, samt kopi av eventuell avtale/avgjørelse om barnets bosted.

Når du fyller ut søknadsskjemaet for kontantstøtte, er det viktig at du fyller ut felt 5 om barnehageplass . Hvis barnet går i barnehage med offentlig støtte eller driftstilskudd, må du legge ved en bekreftelse fra barnehagen som forteller hvor mange timer i uka barnet maksimalt kan være i barnehagen.

Når NAV har mottatt søknaden din, må vi som regel innhente opplysninger fra hjemlandet ditt, blant annet om du eller den andre forelderen til barnet mottar barnetrygd eller en tilsvarende stønad. I noen land er det én sentral institusjon som svarer på slike henvendelser, mens det i andre land blir gjort på regionalt eller lokalt nivå. Derfor må du oppgi hvilken kommune og hvilken region, fylke, delstat eller lignende familiemedlemmene bor i. 

Virkningstidspunkt for barnetrygd og kontantstøtte

Barnetrygd gis fra måneden etter at barnet ble født, eller fra måneden etter at vilkårene for å motta barnetrygd er oppfylt. Hvis barnet fødes i Norge etter at du er blitt registrert i folkeregisteret, blir barnetrygden som hovedregel innvilget automatisk. Les mer om barnetrygd.

Kontantstøtte gis for barn mellom ett og to år. For adoptivbarn som ikke har begynt på skolen enda gis det kontantstøtte i 11 måneder etter at perioden for fulle foreldrepenger utløper. Du må sende en søknad for å få kontantstøtte. Les mer om kontantstøtte.

Meld fra om endringer

Hvis det skjer endringer i familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller dere planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Du må også melde fra om din eller barnets oppholdstillatelse utløper eller om barnet får barnehageplass (hvis dere mottar kontantstøtte for barnet).


* Hvis du er statsborger i et EØS-land eller i familie med en EØS-borger, er du omfattet av EØS-forordningen som gjelder denne ytelsen. Nordisk konvensjon og enkelte trygdeavtaler kan medføre at også statsborgere fra ikke EØS-land som ikke er i familie med en EØS-borger er omfattet av EØS-forordningen.