Barnetrygd og kontantstøtte til utenlandske arbeidstakere i Norge

 • Når hele familien bor i Norge og skal være bosatt her i minst 12 måneder, kan du ha rett til barnetrygd og kontantstøtte. Dette gjelder alle utenlandske statsborgere som er bosatt i Norge, registrert i folkeregisteret og som har oppholdstillatelse eller lovlig opphold på annet grunnlag.
 • Er du statsborger i et EØS-land eller i familie med en statsborger fra et annet EØS-land* og arbeider i Norge, kan du ha rett til barnetrygd og kontantstøtte selv om du skal være bosatt i Norge i mindre enn 12 måneder. For rett til kontantstøtte er det i tillegg et vilkår at du har vært medlem i folketrygden og/eller en trygdeordning i et annet EØS-land i minst 5 år. For å oppnå kravet om 5 års medlemskap i folketrygden (trygdetid), kan du legge sammen trygdetid både fra Norge og andre EØS-land.
 • Hvis forelderen som bor i det andre EØS-landet har arbeid eller mottar en ytelse som sidestilles med arbeid, og har rett på barnetrygd og kontantstøtte i EØS-landet, vil NAV utbetale differansen mellom den norske stønaden og stønaden fra det andre EØS-landet.
 • Hvis forelderen som bor i det andre EØS-landet ikke er i arbeid og heller ikke mottar ytelser som sidestilles med arbeid, har den forelderen som jobber i Norge rett på full utbetaling av barnetrygd og kontantstøtte fra Norge.
 • EØS-borgere som arbeider på et norsk skip eller på norsk kontinentalsokkel er likestilt med utenlandske arbeidstakere som jobber på fastlandet i Norge. Unntaket er sjømenn bosatt i Latvia, Polen og Romania som arbeider på skip registrert i "Norsk internasjonalt skipsregister". For disse gjelder trygdelovgivningene i Latvia, Polen eller Romania.
 • Hvis arbeidsgiveren din i et annet EØS-land har sendt deg på oppdrag i Norge, har du ikke rett til barnetrygd eller kontantstøtte i Norge. Årsaken er at du fortsatt har arbeidsgiveren din i det andre landet, og du er fremdeles medlem av trygdeordningen i det landet.
 • Hvis ektefelle/samboer også flytter til Norge, og ektefelle/samboer anses som bosatt i Norge etter EØS-regelverket, kan hun/han ha rett til barnetrygd og kontantstøtte selv om oppholdet i Norge er på mindre enn 12 måneder. NAV vil konkret vurdere i hver sak om vi anser deg som bosatt i Norge etter EØS-regelverket. Da ser vi blant annet på varigheten på oppholdet, familiemessige bånd og boligsituasjonen.
 • Hvis ektefelle/samboer og barnet er med til Norge og ektefelle/samboer tar arbeid her, blir hun/han medlem av folketrygden. Da kan hun/han ha rett til barnetrygd og kontantstøtte selv om oppholdet i Norge blir kortere enn 12 måneder.
 • Hvis arbeidsgiveren din i et annet land har sendt deg på oppdrag i Norge, har du ikke rett til barnetrygd eller kontantstøtte i Norge. Årsaken er at du fortsatt har arbeidsgiveren din i det andre landet, og du er fremdeles medlem av trygdeordningen der.
 • Hvis ektefelle/samboer og barnet er med til Norge og ektefelle/samboer tar arbeid her, blir hun/han medlem av folketrygden. Da kan hun/han ha rett til barnetrygd. Hvis dere begge på et tidligere tidspunkt har minst 5 års trygdedekning fra Norge eller et annet EØS-land, kan dere også søke om kontantstøtte.  
 • Du søker om barnetrygd og kontantstøtte på egne skjemaer, som du finner under Skjema og Søknad på denne siden.
 • Attest fra hjemlandet som bekrefter at du er forelder til det barnet du søker om stønad for (fødselsattest), hvis barnet ikke er folkeregistret i Norge. Det er folkeregisteret eller en annen kompetent myndighet i hjemlandet som fyller ut denne attesten.
 • ID-nummer og adresse fra hjemlandet for deg, barnet og den andre forelderen.
 • Dokumentasjon på arbeidsforholdet ditt (kopi av arbeidsavtale).
 • For kontantstøtte må du i tillegg legge ved en bekreftelse fra et annet EØS-land på at du har vært dekket av en trygdeordning i minst 5 år. Hvis du har 5 års medlemskap i den norske folketrygden, trenger du ikke å legge ved bekreftelse. Perioder med dekning i henholdsvis norske og utenlandske trygdeordninger kan legges sammen for å oppnå minst 5 års trygdetid. Merk at det kun er statsborgere fra EØS-land eller tredjelandsborgere som er i familie med en EØS-borger som kan legge sammen trygdetid fra andre EØS-land med norsk trygdetid. Hvis trygdetiden er fra et annet nordisk land, har ikke statsborgerskap betydning.  
 • Kopi av oppdragsbekreftelser og fakturaer for perioden før du ble merverdiavgiftspliktig, og reskontrooversikt for perioden etter at du ble merverdiavgiftspliktig
 • Registerutskrift fra Brønnøysundregisteret for firmaet du driver