Hva er sletting av bidragsgjeld?

Dersom en bidragspliktig av ulike grunner ikke betaler inn bidraget, opparbeider bidragspliktig bidragsgjeld hos NAV. En bidragspliktig kan søke om at denne gjelden slettes (ettergivelse av bidragsgjeld).

Vurderingen ved sletting av gjeld

Det skal sterke grunner til for at bidragsgjeld kan slettes. NAV skal blant annet vurdere om bidragspliktige nå og fremover vil ha mulighet til å betale ned gjelden, og om gjelden som følger av dette må helt eller delvis slettes.

  • Dersom det er sannsynlig at bidragspliktige kan bedre inntektsevnen i fremtiden skal bidragsgjeld ikke slettes.
  • Dersom den årlige inntekten til bidragspliktige er lavere enn 75 ganger forhøyet forskudd, og det er klart at det ikke kan ventes bedring i inntekten i fremtiden, kan NAV slette hele bidragsgjelden. Ved vurderingen av ettergivelse skal det også tas hensyn til om bidragspliktige har formue, eller andre formuesverdier som kan føre til et annet resultat enn sletting
  • Dersom inntekten er over 75 ganger forhøyet forskudd kan det ikke gis fullstendig sletting av bidragsgjeld. NAV skal likevel vurdere om bidragsgjelden kan delvis slettes.

Hvordan søke om sletting av bidragsgjeld?

Bidragspliktige kan søke om sletting av bidragsgjeld ved å fylle ut skjemaet "Søknad om sletting av bidragsgjeld".

Hvem kan søke om sletting av bidragsgjeld?

Det er hovedsakelig bidragspliktig som kan søke om sletting av bidragsgjeld hos NAV.

Dersom det er bidragsgjeld som tilhører et barn som har fylt 18 år kan bidragsbarnet selv velge å ettergi (slette) gjelden som bidragspliktige har ved å ta kontakt med NAV. En bidragsmottaker kan ikke slette bidragsgjeld på vegne av et barn under 18 år, ettersom at barnet har rett på bidraget. Andre kan også søke om sletting, for eksempel bidragspliktiges dødsbo eller arvinger som har overtatt ansvaret for bidragsgjelden.