Inntekt i forskuddsaker

Her er en oversikt over hva som legges til grunn for vurdering av bidragsforskudd.

  • Personinntekten (bruttoinntekten).
  • Hvis du har positive netto kapitalinntekter, skal det som overstiger 10 000 kroner pr. år regnes med.
  • Hvis du får kontantstøtte for det aktuelle barnet, skal denne regnes med.
  • Hvis du får barnetillegg i en offentlig ytelse, skal også dette tas med for det barnet tillegget gjelder.
  • Utvidet barnetrygd og småbarnstillegg regnes med, men her er det uavhengig av hvilket av barna dine det gjelder.
  • Omsorgsstønad regnes som personinntekt.

Se satsene for bidragsforskudd.