Bidragspliktig i Norge

Når du ikke bor sammen med barnet, må du betale barnebidrag. Dette gjelder også når bidragsmottakeren og barnet bor i utlandet.

NAV eller myndighetene i det andre landet behandler bidragssaken når en av foreldrene eller barnet bor i utlandet.

Hvordan kan du få fastsatt barnebidrag?

Bidraget kan bli fastsatt på en av følgende tre måter:

  • Dere kan avtale en privat avtale om barnebidrag
  • Du kan søke NAV eller av myndighetene i det landet der bidragsmottakeren og barnet bor om å få fastsatt bidraget av
  • Bidragsmottakeren kan søke NAV eller myndighetene i bostedslandet om å få fastsatt bidraget

Hvordan inngår dere en privat avtale?

Dere står fritt i å avtale størrelsen av bidraget når dere inngår en privat avtale. På den måten får dere mulighet til å tilpasse bidraget best mulig til deres situasjon. Les mer om privat avtale.

Hvordan fastsetter NAV barnebidraget?

Bidraget blir alltid fastsatt ved skjønn når den ene av foreldrene eller barnet bor i utlandet. Utgangspunktet for fastsettelsen er likevel hvordan bidrag blir fastsatt når begge foreldrene bor i Norge. Det blir tatt hensyn til levekostnader i de landene der barnet og hver av foreldrene bor, inntektsnivået i hvert enkelt land og valutaforskjeller.

Når barnet og begge foreldrene bor i Norge, må hver av foreldrene betale et gebyr når NAV fastsetter barnebidrag. Når en av dere bor i utlandet, vil NAV i hvert enkelt tilfelle vurdere konkret hvorvidt det kreves gebyr. Det avgjørende er hvorvidt avtalen eller konvensjonen som regulerer forholdet er til hinder for at det kan kreves gebyr. Dersom det ikke er tilfellet, vil NAV kreve gebyr.

Hvem fastsetter barnebidrag i utlandet?

I de fleste andre land blir bidrag fastsatt ved dom eller rettsforlik. Hvis du skal søke om å få fastsatt bidraget av en offentlig myndighet i utlandet, må du selv kontakte den rette myndigheten/domstolen i det landet der bidragsmottakeren bor.

Dersom bidragsmottakeren bor i et land som har ratifisert Luganokonvensjonen (Sveits, Island og alle EU land), må du som bidragspliktig som hovedregel søke om fastsettelse eller endring av bidraget i det landet der bidragsmottakeren bor. Konvensjonen bestemmer imidlertid at bidragsmottakeren står fritt i å velge hvilket land bidraget skal bli fastsatt i. Norge har ratifisert Luganokonvensjonen.

Hvor lenge må du betale barnebidrag?

Bidrag som er fastsatt etter norske regler, løper fram til og med den måneden barnet fyller 18 år.

Når barnet har fylt 18 år, kan barnet og den forelderen som har betalt bidraget seg imellom avtale at bidrag fortsatt skal betales. Dersom barnet fortsetter med vanlig skolegang, kan barnet velge å sende søknad til  NAV om fortsatt bidrag etter fylte 18 år. Som vanlig skolegang regnes først og fremst skolegang i  videregående skole. Når NAV fastsetter bidrag til barn etter fylte 18 år, blir bidraget alltid tidsbegrenset.

Innkreving av barnebidrag

I utgangspunktet skal bidraget gjøres opp privat ved at du som bidragspliktig sender bidraget direkte til bidragsmottakeren. Bidragsmottakeren kan søke hjelp hos myndighetene for å få krevd inn bidraget.

Hvis bidraget er fastsatt i Norge, i et land som har en gjensidighetsavtale om innkreving av barnebidrag med Norge, eller som er tilsluttet en innkrevingskonvensjon, kan bidragsmottakeren få hjelp av norske myndigheter til å få krevd inn og videresendt bidraget. Hvis henvendelsen til Norge kommer via en utenlandsk myndighet (som er det vanlige), vil NAV vanligvis sende det innkrevde bidraget til denne myndigheten, som så sender det videre til bidragsmottakeren.

Når NAV skal kreve inn bidrag, skilles det ikke på om bidraget er fastsatt av NAV, utenlandsk myndighet eller er avtalt privat. NAV må imidlertid alltid få en kopi av vedtaket/dommen/avtalen.

Hvordan søker du om at NAV skal fastsette bidraget?

Du må fylle ut blankettene NAV 54‑00.08 og NAV 54‑00.15. I utfyllingen av skjemaet finner du en oversikt over hva slags dokumentasjon som du må sende med søknaden.

Det er begrensninger for hvor langt tilbake i tid NAV kan fastsette et bidrag.

Dersom du søker om endring av et løpende bidrag, vil bidraget vanligvis bli endret fra måneden etter at søknaden kom inn (forutsatt at det er grunnlag for å endre bidraget).

Melding om vedtak

Både du og bidragsmottakeren får tilsendt melding om vedtak når NAV har avgjort søknaden.