Beregning av underholdskostnaden

Her finner du en beskrivelse av hva som legges til grunn når NAV regner ut barnets kostnad ved fastsettelse av barnebidrag.

Fastsettelsen av barnebidrag tar utgangspunkt i underholdskostnaden. Dette er en beregning av hva det koster å forsørge et barn. Underholdskostnaden består av faste satser som øker i takt med alderen til barnet og er delt opp i fire aldersgrupper:

  • 0-5 år
  • 6-10 år
  • 11-14 år
  • 15 år og eldre

Underholdskostnaden inkluderer følgende utgifter:

  • forbruksutgifter
  • boutgifter
  • tilsynsutgifter

Ordinær barnetrygd trekkes fra underholdskostnaden.

1. Forbruksutgifter

Forbruksutgiftene er tredelt og består av:

Individspesifikke utgifter

Mat og drikke, klær og sko, helse og hygiene, lek og fritid, spedbarnsutstyr (bare yngste aldersgruppe).

Husholdsspesifikke utgifter

Andre dagligvarer, husholdsartikler, møbler, telefon og mediebruk, PC, video m.v. Beløpene dekker barnets andel av disse kostnadene.

Følgende utgiftsposter er ikke med: Kostbare, utstyrskrevende fritidsinteresser, feriereiser, feiring av fødselsdager og andre begivenheter, gaver og lommepenger.

Transportutgifter

Dette er sammensatt av bilkostnader og utgifter til bruk av offentlig transport. Dette gjelder ikke transport i forbindelse med samvær. 

Bilkostnadene er basert på barnets andel av driftsutgiftene, dvs. utgifter til vedlikehold, bensin, olje, dekk og service og reparasjoner. Utgifter til offentlig transport regnes bare med for de tre eldste aldersgruppene. For den eldste gruppen er det brukt kostnadene til månedskort i Oslo.

Hvordan beregnes forbrukskostnadene?

Både de individspesifikke og de husholdsspesifikke utgiftene er fastsatt med utgangspunkt i et referansebudsjett for forbruksutgifter utformet av Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO).  Dette budsjettet er ment å gi uttrykk for et nøkternt og rimelig forbruksnivå. Varene som danner grunnlag for beregningene, holder enkel god kvalitet og lav pris. Det er også lagt inn noe ekstra hver måned for å dekke sjeldnere og større utgifter.

2. Boutgifter

Det er barnets andel av boutgiftene som inngår i underholdskostnaden. Boutgifter er fastsatt som fast beløp, med utgangspunkt i gjennomsnittlig faktisk forbruk etter Statistisk sentralbyrås forbrukerundersøkelser.

Følgende utgiftsposter er med: Renter av lån, husleie, forsikring, avgifter, vedlikehold, lys og brensel. Avdrag på lån er ikke med.

3. Tilsynsutgifter

Bidragsmottakerens utgifter til barnetilsyn legges til underholdskostnaden. Tilsynsutgifter er utgifter knyttet til barnepass som barnehage, dagmamma, skolefritidsordninger (SFO). Du må legge ved dokumentasjon på tilsynsutgiftene i søknaden.

Når bidragsmottakeren får stønad til barnetilsyn fra folketrygden, benyttes det faste beløp.

For barn under skolealder blir disse beregnet med utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås foreldrebetalingsundersøkelser, ut fra gjennomsnittlig foreldrebetaling i kommunale og private barnehager, men med fradrag for stønad til barnetilsyn og foreldrefradrag i inntekten i forbindelse med fastsettingen.

Det skilles mellom heltidstilsyn og deltidstilsyn. Heltidstilsyn er når det er avtalt tilsynsordning for barnet med 33 timer eller mer i uka. For barn i skolealder som benytter skolefritidsordning (SFO) eller har lignende tilsynstid, tas det utgangspunkt i de såkalte KOSTRA‑undersøkelsene til Statistisk sentralbyrå. Det skilles det mellom opphold opptil 10 timer i uka, og opphold mellom 10 og 25 timer i uka.

Når bidragsmottakeren ikke får stønad til barnetilsyn, blir de faktiske tilsynsutgiftene, opp til et fastsatt maksimumsbeløp, lagt til grunn. Fordelen av foreldrefradrag i fastsettingen tas med i beregningen.

Dersom det betales ekstra for mat (kostpenger), skal dette holdes utenfor.