Bidragsforskudd

Bidragsforskudd fra NAV skal sikre at barn får et beløp hver måned hvis barnebidraget av ulike årsaker ikke blir betalt.

Hva er bidragsforskudd?

Hvis barnebidraget av ulike årsaker ikke blir betalt, kan det søkes om bidragsforskudd. Bidragsforskudd er en ytelse fra NAV som skal sikre at barn får et beløp hver måned.

Bidragsforskuddet utbetales ikke i tillegg til et barnebidrag, men kun når bidraget ikke betales. Et forskudd på bidrag må ikke forveksles med barnebidrag.

Bidragsforskudd kan også utbetales dersom bidraget som fastsatt av NAV, er lavere enn det bidragsmottaker har rett på i bidragsforskudd.

Hvem kan få bidragsforskudd?

Du kan som hovedregel motta bidragsforskudd for barn som er under 18 år. Det er visse vilkår for å motta bidragsforskudd:

 • Barnet må bo fast hos deg, og du må forsørge barnet
 • Barnet bor ikke sammen med begge foreldrene. Det vil si at du er enslig forsørger eller bor sammen en annen enn barnets mor/far
 • Barnet må være under 18 år
 • Barnebidraget må innkreves gjennom NAV, fordi NAV skal ha refusjon i barnebidraget for det forskuddet som utbetales
 • Barn med delt bosted kan også ha rett til bidragsforskudd. Det er et vilkår at det kan bli fastsatt bidrag fra den ene forelderen, eller at en av foreldrene ikke har økonomisk evne til å betale bidrag

Du har ikke rett til forskudd dersom:

 • Bidragsmottaker har en samlet årsinntekt over kr 534 400. Inntekten overstiger grensen for når du kan ha rett til forskudd
 • Barnet er over 18 år. Selv om barnet over 18 år kan ha rett på bidrag under skoleskolegang, har barn over 18 år ikke rett på bidragsforskudd
 • Barnet bor i fosterhjem eller en barnevernsinstitusjon, eller som på en annen måte blir forsørget av det offentlige
 • Barnet bor i utlandet. Barnet regnes som bosatt i Norge hvis han eller hun har vært eller skal oppholde seg i Norge i mer enn 12 måneder. Hvis visse vilkår er oppfylt, kan barnet beholde forskuddet hvis han eller hun oppholder seg i utlandet i opptil seks måneder

Hva kan du få?

Bidragsforskuddet er behovsprøvd, det vil si at størrelsen på forskuddet beror på hvor høy inntekt du har, hvor mange barn du har og om du bor alene eller er samboer. 

Forskuddet har tre ulike størrelser:

 • forhøyet forskudd
 • ordinært forskudd
 • redusert forskudd

Se satsene og hva slags forskudd du har rett på ut ifra inntekten din.

Hvis du har rett på forhøyet forskudd, øker forskuddet automatisk med en tredjedel av ordinær forskuddssats når barnet fyller 11 år.

Hvis barnet bor sammen med en annen enn en av foreldrene, og personen også er verge/hjelpeverge, er det ingen behovsprøving og barnet har rett til forhøyet forskudd.

Hvordan søker du?

Du søker om bidragsforskudd ved å fylle ut søknadsblanketten som du finner under "Søknad og skjema". Dette kan du sende inn elektronisk via min side på nav.no.

Dersom du har et bidrag som betales privat må du søke om at bidraget skal innkreves av NAV, eller søke om at NAV fastsetter et bidrag, for å ha rett på forskudd. Dersom du ikke søker om at NAV foretar innkrevingen av et bidrag vil NAV på eget tiltak ta opp sak om å fastsette bidrag. Dersom du allerede har bidrag som betales ut av NAV trenger du ikke søke på noe annet enn forskuddet.

Du kan få innvilget bidragsforskudd fra opptil tre måneder før søknadsmåneden hvis vilkårene for forskudd ellers var oppfylt.

Du trenger ikke å søke for å få økt forskudd når barnet fyller 11 år hvis du er mottaker av forhøyet forskudd. NAV vil automatisk øke forskuddet fra barnet fyller 11 år.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV. Det er mottaker av forskuddet som har plikt til å melde fra til NAV om endringer av betydning for retten til forskudd. Forskudd som utbetales uten at du har hatt rett på det vil NAV vurdere å kreve tilbakebetalt fra deg.

Utbetalinger

Utbetaling av bidragsforskudd forutsetter at det ikke er innbetalt barnebidrag fra bidragspliktige som er høyere enn bidragsforskuddet. Les mer om utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.

Du som er bidragsmottaker vil fra 9.april 2018 ikke lenger finne utbetalingsinformasjon i Dine utbetalinger på Ditt NAV. Utbetalingene av bidrag kommer nå fra Skatteetaten, og detaljer om utbetalingen finner du i kontoinformasjonen i din nettbank. Andre utbetalinger fra NAV finner du fremdeles i Dine utbetalinger.