Søknad om å fastsette barnebidraget

Dersom du og den andre forelderen ikke kommer fram til en avtale om barnebidraget privat, kan hver av dere søke om å få bidraget fastsatt av NAV.

Hvis dere inngår en privat avtale om hvor stort bidraget skal være, trenger dere ikke søke NAV om å fastsette barnebidraget.

Dersom dere ikke kommer fram til en avtale om barnebidraget selv, kan hver dere søke NAV om å få bidraget fastsatt.

Når bør du søke om fastsettelse?

Du bør søke så fort du har bestemt deg for at NAV skal fastsette bidraget. Hovedregelen er at når barnebidrag fastsettes for første gang vil det fastsettes fra den måneden søknaden er mottatt hos NAV.

Hvis dere søker om endring av et fastsatt bidrag er hovedregelen at endring skal skje fra måneden etter at søknaden kom inn til NAV. Dette gjelder også ved søknad om endring fra en privat avtale til et bidrag fastsatt av NAV.

Dersom du søker om å få fastsatt eller endret et bidrag tilbake i tid må du oppgi en begrunnelse. Det skal sterke grunner til for at NAV fastsetter eller endrer bidrag tilbake i tid forut for søknadstidspunktet.

I noen tilfeller, for eksempel ved et nylig samlivsbrudd, kan det likevel være grunn til å gi partene noe tid til å områ seg før det forventes at en part eventuelt fremsetter krav om bidrag. I slike tilfeller vil NAV vurdere om det er rimelig at en part fremsetter søknaden om bidrag fra samlivsbruddet noe senere.

Se saksbehandlingstider i ditt fylke.

Hvordan søker du om fastsettelse?

  • Som bidragsmottaker fyller du ut skjema 54‑00.05.
  • Som bidragspliktig fyller du ut skjema 54‑00.08.
  • Vi gjør oppmerksom på at den andre parten som utgangspunkt vil ha rett til innsyn i alle opplysninger du gir i forbindelse med en sak om barnebidrag.
  • Begge parter blir gitt mulighet til å uttale seg i saken før NAV fatter vedtak. Parten som ikke søker blir bedt om å fylle ut skjemaet «Svar på forhåndsvarsel i sak om barnebidrag».
  • Legg ved nødvendig dokumentasjon. Legg ved eventuell skriftlig avtale om samvær. Hvis samværet er muntlig avtalt, er det viktig å opplyse om samværsomfang i søknadsskjemaet eller i «svar på forhåndsvarsel i sak om barnebidrag». Har du utgifter til barn i barnehage, i SFO eller andre tilsynsordninger skal dette også dokumenteres.

Hvis en av dere ønsker å søke om endring av barnebidrag, skal dere benytte de samme skjemaene som er nevnt over.  

Hvis den ene parten ikke sender inn skjema, eller nødvendig dokumentasjon ikke legges ved, vil NAV likevel fastsette bidraget. NAV kan innhente opplysninger om inntektene til parten fra arbeidsgiver og Skatteetaten, eller fastsette inntekten basert på skjønn. Dersom tilsynsutgifter ikke legges ved kan bidraget beregnes uten at det medregnes tilsynsutgifter.

Hvor finner du skjemaene?

Skjemaene er tilgjengelige i innloggingstjenesten Ditt NAV. I Ditt NAV kan du legge ved nødvendig dokumentasjon i saken din. Når du søker elektronisk får du en kvittering fra NAV på dine sider om at søknaden er mottatt.

Hvis du ikke kan logge inn i Ditt NAV, kan du laste ned pdf-skjemaer i høyremenyen.

Spørsmål og veiledning

Du kan ta kontakt med NAV for spørsmål eller veiledning.