Gebyr ved fastsettelse eller endring av barnebidrag

Hvorfor gebyr?

Tilbudet om offentlig fastsettelse av barnebidraget er en kostnadskrevende tjeneste og derfor beregner staten seg et gebyr for dette. Du oppfordres til å avtale størrelsen på bidraget med den andre forelderen, via en privat avtale uten at det offentlige blandes inn.

Hvor stort er gebyret?

Gebyret er satt til 1 172 kroner, som er det samme som ett rettsgebyr (økes til 1 199  kroner fra 1. januar 2021).

Når skal du betale gebyr?

Du må betale gebyr når NAV gjør vedtak om bidrag etter søknad fra enten deg eller den andre parten. Dette gjelder både når NAV fastsetter bidraget første gang, og hver gang en av dere søker om endring av bidraget. Hvis du ønsker innkreving av bidraget, er dette gebyrfritt.

Hvem skal betale gebyr?

Både den som setter fram søknaden og den andre parten skal betale hvert sitt gebyr.

Er det noen mulighet for å slippe gebyr?

Har du en personinntekt (bruttoinntekt) som er lavere enn 297 501 kroner kan du søke om å få slippe gebyret. 

Hvis dere inngår privat avtale om bidraget, slipper dere gebyr.

Må du betale gebyr hvis du bor i utlandet?

Når en av dere bor i utlandet, vil NAV i hvert enkelt tilfelle vurdere konkret hvorvidt det kreves gebyr. Det avgjørende er hvorvidt avtalen eller konvensjonen som regulerer forholdet er til hinder for at det kan kreves gebyr. Dersom det ikke er tilfellet, vil NAV kreve gebyr.

Hvordan skjer betalingen av gebyret?

Det er NAV som krever inn gebyret. Partene får tilsendt en egen giro med gebyrbeløpet. Se også eFaktura og Avtalegiro.