Barnebidrag og betydning av samværet

Mediene har hatt søkelys på NAVs tolkning av regelverket ved barnebidragssaker der foreldrene er i samværskonflikt. NAV har støtte fra Barne- og familiedepartementet om at NAVs praksis er riktig og i tråd med gjeldende regelverk.

I media har det vært søkelys på NAVs tolkning av regelverket ved fastsettelse av barnebidrag når det er en samværskonflikt. Det er stilt spørsmål om NAVs praksis er riktig.

Flere av mediesakene handler om situasjoner der foreldrene har en skriftlig avtale eller en rettsavgjørelse om samvær, som ikke blir praktisert i tråd med det avtalte eller fastsatte samværet, slik at samværsfradraget i barnebidraget blir redusert eller faller helt bort.  

Hvordan fastsetter NAV barnebidrag?

NAVs oppgave når vi fastsetter barnebidraget er å sikre at barnet blir forsørget av begge foreldrene. Når NAV fastsetter barnebidrag, fordeler vi barnets utgifter ut ifra foreldrenes inntekt. Les hvordan NAV fastsetter barnebidrag.

Hvis den som betaler bidrag har samvær med barnet, blir barnebidraget hans eller hennes redusert på grunn av utgifter ved samværet. Dette gir et lavere barnebidrag. Hvis den som betaler bidrag ikke er sammen med barnet, vil ikke han eller hun ikke få samværsfradrag i bidraget.

NAVs hovedregel er at private avtaler og rettsavgjørelser om samvær legges til grunn. Unntaket er når en av foreldrene påstår at samværsavtalen ikke følges, og kan bevise at samværet ikke stemmer med avtalen. Ut ifra denne dokumentasjonen regner NAV ut faktisk samvær, uavhengig av årsaken til at avtalen ikke følges.

Hvis NAV legger til grunn at det er samvær når dette ikke er tilfelle, vil ikke barnet bli tilstrekkelig forsørget. 

NAV skal ikke ta stilling til eller løse foreldrenes samværskonflikter.

Kontakt disse ved konflikt om samvær

Det er viktig å sikre at barnets rett til samvær med begge foreldrene blir ivaretatt. Om du ikke blir enig med den andre forelderen om samværet, kan du kontakte familievernkontoret for mekling, eller kreve at tingretten treffer en avgjørelse i saken. Om dere allerede har en dom, rettsforlik eller en tvangskraftig avtale kan du kreve at tingretten gir tvangsbot hver gang samværet ikke blir gjennomført. 

Disse kan du kontakte ved samværskonflikt