Militært personell

Om yrkesskaderettigheter for militært personell, vernepliktige og andre tjenestepliktige.

Vernepliktige, tjenestepliktige og frivillig tjenestegjørende etter vernepliktsloven, heimevernsloven og lov om sivilforsvaret, lov om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner og lov om tjenesteplikt i politiet, er yrkesskadedekket ved enhver skade og sykdom som er påført eller oppstått i tidsrommet fra de møter til tjeneste til de blir dimittert.

Øvrig militært og sivilt tilsatt personell er yrkesskadedekket etter folketrygdloven etter bestemmelsene som gjelder for arbeidstakere, dvs. at skaden eller sykdommen må være forårsaket av en arbeidsulykke eller være en yrkessykdom som kan godkjennes etter folketrygdlovens bestemmelser. Under manøver eller oppdrag under feltmessige forhold, er militært tilsatt personell imidlertid dekket etter bestemmelsene for verneplikt mv., se ovenfor.

Militært personell som deltar i internasjonale fredsoperasjoner er yrkesskadedekket etter folketrygdloven ved enhver skade og sykdom som er påført eller oppstått under opphold i utlandet.