Sykepenger til arbeidstakere

  • Du er medlem av folketrygden.
  • Du er under 70 år.
  • Grunnen til at du ikke kan jobbe, er at du selv er syk eller skadet.
  • Du har vært i jobb i minst fire uker umiddelbart før du ble sykmeldt.
  • Sykefraværet gjør at du taper minst 20 posent av inntekten din. Inntekten må i tilfelle være pensjonsgivende, det vil si inntekt du får som lønn og betaler skatt av. 
  • Inntekten din tilsvarer minst femti prosent av grunnbeløpet i folketrygden (1/2 G). Denne inntektsgrensen gjelder bare etter arbeidsgiverperioden, vanligvis de første 16 dagene av sykefraværet.
info
Er du både sykmeldt og permittert? Sjekk om du får svar her:
  • Perioder 3 år tilbake i tid blir lagt sammen hvis det er mindre enn 26 uker mellom noen av periodene. 
  • Har du brukt opp de 52 ukene, må det gå 26 uker uten sykepenger eller arbeidsavklaringspenger for at du kan få sykepenger på nytt. (Det finnes noen unntak for perioder med  arbeidsavklaringspenger eller tiltakspenger.)
  • hvis du ikke har bankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå 
  • hvis du har strengt fortrolig adresse i Folkeregisteret