Sykepenger til arbeidstakere

Sykepenger kommer delvis fra arbeidsgiveren din og delvis fra NAV.

Er du både sykmeldt og permittert?

Sjekk om du får svar på det du lurer på:

Hvem kan få sykepenger?

Du kan ha rett til sykepenger hvis alt dette gjelder deg: 

 • Du er medlem av folketrygden.
 • Du er under 70 år.
 • Grunnen til at du ikke kan jobbe, er at du selv er syk eller skadet.
 • Du har vært i jobb i minst fire uker umiddelbart før du ble sykmeldt.
 • Sykefraværet gjør at du taper minst 20 posent av inntekten din. Inntekten må i tilfelle være pensjonsgivende, det vil si inntekt du får som lønn og betaler skatt av. 
 • Inntekten din tilsvarer minst femti prosent av grunnbeløpet i folketrygden (1/2 G). Denne inntektsgrensen gjelder bare etter arbeidsgiverperioden, vanligvis de første 16 dagene av sykefraværet.

For å få rett til sykepenger må du levere egenmelding eller sykmelding (legeerklæring). Retten til sykepenger begynner den dagen arbeidsgiveren din har fått beskjed om at du er syk, derfor må du varsle arbeidsgiveren så snart som mulig.

Er du syk lenger enn egenmeldingsdagene, må du kontakte lege. Kiropraktor eller manuellterapeut kan sykmelde deg i inntil 12 uker hvis årsaken til at du ikke kan jobbe er plager i muskel og skjelett.

Vanligvis kan sykmeldingen skrives ut tidligst fra den datoen du er hos behandleren. Får du ikke time samme dag, kan dagen du snakket med behandleren på telefonen godtas som start på sykmeldingen. Dette forutsetter at telefonsamtalen følges opp med time få dager etter telefonsamtalen.

Vær oppmerksom på at det finnes ulike former for sykmelding, avhengig av situasjonen din.  

Får du fosterhjemsgodtgjørelse? Da regnes du som frilanser. Det samme gjelder hvis du får omsorgsstønad, med mindre du er ansatt hos en arbeidsgiver. Se egen informasjon for frilansere.

Hvis du har flere jobber

Er du sykmeldt fra flere jobber, må du ha en sykmelding for hver av dem. Sykepengegrunnlaget blir beregnet ut fra den samlede inntekten din.

Får du fosterhjemsgodtgjørelse eller omsorgsstønad i kombinasjon med annen inntekt, blir det regnet som flere jobber.

Har du inntekt både som frilanser og som arbeidstaker, utbetales sykepengene etter reglene for arbeidstakere.

Hvis reisen er problemet

Klarer du å jobbe, men har problemer med å reise til og fra arbeidsstedet? Da kan du ha rett til reisetilskudd i stedet for sykepenger fra 17. dag etter at du ble sykmeldt.

Aktivitet mens du er sykmeldt

For å få rett til sykepenger skal du så tidlig som mulig forsøke deg i aktivitet som har med arbeid å gjøre. Hovedregelen er at du har plikt til å være i slik aktivitet innen åtte uker. 

Legen skal alltid vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til at du må være borte fra arbeidet, både ved første sykmelding og senere. Hvis du kan utføre noen av de vanlige arbeidsoppgavene dine, skal du ha gradert sykmelding.  

Innen fire uker skal du og arbeidsgiveren din lage en oppfølgingsplan som beskriver hvordan du kan komme raskest mulig tilbake til jobb.

Er sykmeldingen kortere enn 12 uker, vurderer vi aktivitetskravet opp mot det yrket du har. Blir sykefraværet langvarig, vurderer vi også om det er mulig for deg å jobbe i andre yrker.

Du kan gå tilbake til jobb før sykmeldingen er over. Da gjør du bare en avtale med arbeidsgiveren din. Du trenger ikke spørre legen eller NAV. Når du sender søknaden om sykepenger, fyller du bare ut når du startet å jobbe igjen.

Du kan også jobbe i kombinasjon med sykmelding. Det kommer an på hva sykdommen tillater og hva det er praktisk mulig å få til på arbeidsplassen.

Hvor mye kan du få?

Sykepenger fra arbeidsgiveren

Arbeidsgiveren din utbetaler sykepenger for de første 16 kalenderdagene fra og med første sykefraværsdag. Alle dager telles med, ikke bare de dagene du skulle vært på jobb. 

Du kan få sykepenger som tilsvarer full lønn fra arbeidsgiveren din, men du har ikke rett til et sykepengegrunnlag som overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) fra NAV. Noen arbeidsgivere gir imidlertid sykepenger etter et sykepengegrunnlag som overstiger 6 G. Kontakt arbeidsgiveren din for å undersøke hva som gjelder på din arbeidsplass.

Hvis arbeidsgiveren din ikke godkjenner sykmeldingen, kan du søke NAV om å betale deg sykepenger de første 16 dagene, som er arbeidsgiverperioden. Da vil NAV vurdere om du har rett til sykepenger disse dagene.

Sykepenger fra NAV

Når NAV skal betale sykepenger fra 17. dag, fastsetter vi et eget sykepengegrunnlag. Gjennomsnittet av inntekten din de tre siste hele kalendermånedene omregnes til årsinntekt. Hvis denne årsinntekten avviker mer enn 25% fra inntekten du har hatt de siste 12 månedene, skal sykepengegrunnlaget fastsettes ved skjønn.

Er lønnen din varig endret i løpet av de tre siste månedene, regnes inntekten fra det tidspunktet lønnen ble endret. Det er bare arbeidsinntekt som er med i sykepengegrunnlaget. Feriepenger er ikke med i grunnlaget, heller ikke overtidslønn med mindre det gjelder fast overtid som er pålagt i arbeidsavtalen din.

Ved gradert (delvis) sykmelding har du rett til sykepenger for den delen du er syk. Sykepengene kan graderes fra 100 prosent og ned til 20 prosent.

NAV utbetaler ikke sykepenger for et sykepengegrunnlag som overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G).

Sykepenger fra folketrygden kan gi rett til feriepenger. Du får bare feriepenger for de første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret. Feriepengene utgjør 10,2 prosent av de sykepengene som gir rett til feriepenger.

Les om hvorfor utbetalingene fra NAV kan variere.

Hvis sykmeldingen skyldes yrkesskade

Skyldes sykmeldingen din yrkesskade, kan du ha andre rettigheter i tillegg. Sykmeldingen din må i tilfelle helt og fullt skyldes yrkesskaden, og yrkesskaden må være godkjent av NAV. 

Hvor lenge kan du få sykepenger?

Du kan maksimalt få sykepenger i 52 uker. Tidsbegrensingen er den samme enten du er helt eller delvis sykmeldt.

 • Perioder 3 år tilbake i tid blir lagt sammen hvis det er mindre enn 26 uker mellom noen av periodene. 
 • Har du brukt opp de 52 ukene, må det gå 26 uker uten sykepenger eller arbeidsavklaringspenger for at du kan få sykepenger på nytt. (Det finnes noen unntak for perioder med  arbeidsavklaringspenger eller tiltakspenger.)

Det er egne regler for deg som er mellom 67 og 70 år.

Hvis du har fått sykepenger i 52 uker og fortsatt ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

Hvordan søker du?

Først leverer du sykmeldingen til arbeidsgiveren din. Når perioden for sykmeldingen er over, søker du om sykepenger. Du må søke selv om arbeidsgiveren din betaler deg lønn mens du er syk. Arbeidsgiveren krever pengene tilbake fra NAV basert på din søknad. Har du levert digital sykmelding,  får du en melding fra NAV når søknaden er klar til å fylles ut. Meldingen inneholder en lenke til den digitale søknaden. Du logger deg inn og sender søknaden fra nav.no. 

Er sykmeldingen lenger enn 31 dager, vil den deles opp automatisk, og du kan levere søknaden om sykepenger før hele sykefraværet er over. Du får en melding når søknaden er klar til å fylles ut. Du kan også sjekke datoen ved å logge inn på Ditt sykefravær

OBS: Har du levert søknaden digitalt, skal du ikke levere den på papir i tillegg.

Arbeidsgiveren din må sende inntektsopplysninger 

NAV kan behandle søknaden når arbeidsgiveren din har sendt oss opplysninger om inntekten. Hvis du har pålegg om faste trekk, må arbeidsgiveren din også fylle ut skjemaet for trekkopplysninger.

Hvis du må levere søknaden på papir

I disse tilfellene må du bruke del D av papirsykmeldingen til å søke om sykepenger:

 • hvis sykmeldingen din gjelder reisetilskudd
 • hvis du ikke har bankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå 
 • hvis du har strengt fortrolig adresse i Folkeregisteret

Del C av sykmeldingen leverer du til arbeidsgiveren din. Del D - søknaden - leverer du til den som skal utbetale sykepenger. Arbeidsgiveren betaler de første 16 kalenderdagene. Er du sykmeldt lenger, er det NAV som betaler sykepenger. I noen tilfeller utbetaler arbeidsgiveren sykepengene og får dem tilbake fra NAV senere. Sjekk med arbeidsgiveren din hva som gjelder på din arbeidsplass.

Arbeidsgiveren må uansett sende inntektsopplysninger digitalt til NAV. Finn riktig adresse for del D.

Har du fått sykmeldingen på et sykehus?

De fleste sykehus skriver fortsatt sykmeldingen på papir, men disse blir gjort digitale etter at de er sendt til NAV fra sykehuset. Etter noen dager vil du finne papirsykmeldingen på nav.no i digital versjon, derfor trenger du ikke bruke papirene du har fått, heller ikke til å søke om sykepenger.

Sykepenger når du er på reise

Vurderer du å reise mens du er sykmeldt, er det noen ting du må sjekke på forhånd. Hvis reisen hindrer deg i å ivareta pliktene du har mens du er sykmeldt, får du ikke beholde sykepengene. Les om hva du må gjøre før du reiser.

Syk i ferien

Blir du syk før eller mens du er på ferie, kan du ha krav på å få utsatt feriedagene. Les mer om sykdom i ferien på arbeidtilsynet.no. 

Utbetalinger

Du kan lese om saksbehandlingstider for å se når du normalt har pengene på konto. Du kan også sjekke utbetalinger ved å logge inn på Ditt NAV (nav.no).

Meld fra om endringer

Er det endringer i inntekten eller jobbsituasjonen din? Eller planlegger du opphold i utlandet? Det kan ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.