Hvem kan få reisetilskudd?

Du kan få reisetilskudd hvis du er yrkesaktiv (arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, frilanser) og trenger transport til/fra arbeidsstedet på grunn av helseplager. Du kan få reisetilskudd i stedet for sykepenger.

  • Du kan tidligst få reisetilskudd fra og med 17. dag etter at du ble syk
  • Reisetilskuddet blir begrenset til det beløpet du ville ha fått utbetalt i sykepenger for samme tidsrom
  • Du må ha rett til sykepenger for å kunne få reisetilskudd

Så lenge transportbehovet er midlertidig, er det ingen begrensning av antall dager du kan få reisetilskudd for. Det er transportbehovet som må være midlertidig, ikke sykdommen eller skaden. En varig sykdom vil kunne gi grunnlag for reisetilskudd dersom den i kortere perioder medfører et ekstra transportbehov.

Hvordan søker du om å få reisetilskudd?

Du søker om reisetilskudd ved at sykmelderen din fyller ut punktet om reisetilskudd på sykmeldingen. Det må gå frem av sykmeldingen hvilken periode det blir søkt reisetilskudd for. Sykmelderen skal begrunne at du ikke kan reise på vanlig måte til og fra arbeidsstedet på grunn av sykdom eller skade, og at du ellers ville vært sykmeldt. Vi bruker denne informasjonen når vi behandler søknaden din.

Noen arbeidsgivere forskutterer reiseutgiftene. Hvis du er selvstendig næringsdrivende, frilanser eller din arbeidsgiver ikke forskutterer utgiftene, må du selv legge ut for reiseutgiftene. For å få utbetalt reisetilskudd eller refusjon for arbeidsgiverens forskutterte reiseutgifter, må det sendes en søknad om refusjon til NAV.

Hvordan søker du om refusjon?

For å få utbetalt reisetilskudd må du søke om refusjon. Hvis arbeidsgiver forskutterer reiseutgiftene, må arbeidsgiver søke refusjon. Søknadsskjema finner du under «Skjema og søknad». Du må krysse av for hvilke vedlegg og hva slags dokumentasjon du legger ved søknaden. Du får også opp et førstesideark som skrives ut og legges øverst i forsendelsen/brevet.

For at vi skal kunne behandle søknaden din raskt og effektivt, ber vi deg om å sende inn det som står nevnt i førstesidearket.

For å kunne behandle søknaden om refusjon trenger vi oppdaterte inntektsopplysninger:

  • Arbeidsgiver må sende inn digital inntektsmelding
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere må sende inn inntektsskjemaet NAV 08-35.01«Inntektsopplysninger for selvstendig næringsdrivende og/eller frilansere som skal ha sykepenger»

Hva kan du få?

Ved beregningen blir ordinære reiseutgifter til og fra arbeidsstedet trukket fra. Ved bruk av egen bil blir utgiftene dekt etter statens reiseregulativ. Utgiftene du vanligvis ville hatt til transport blir da blir trukket fra.

Når blir pengene utbetalt?

NAV utbetaler reisetilskuddet når vi har mottatt refusjonsskjemaet med originalkvitteringene på transportutgiftene.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.