Du kan bare bruke egenmelding i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 kalenderdagene av sykefraværet. Du må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å få rett til å bruke egenmelding.

Er du borte mer enn tre kalenderdager, kan arbeidsgiveren din kreve sykmelding. Har du brukt egenmelding forut for sykmelding, telles det som brukte egenmeldingsdager. 

Egenmelding kan ikke kombineres med gradert sykmelding.

Hvordan bruker du egenmelding?

Det er ikke noe felles skjema for egenmelding. Hver enkelt arbeidsgiver utformer rutiner og egenmeldingsskjema for sine ansatte, enten på papir eller digitalt. Hør med arbeidsgiveren din om hvilke rutiner som gjelder hos dere.

Hvor lenge kan egenmeldingen vare?

Etter folketrygdlovens bestemmelser kan egenmelding brukes for opptil tre kalenderdager om gangen og opptil fire ganger i løpet av ett år. 

Virksomheter som tidligere har hatt en samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv var forpliktet til å ha en utvidet egenmeldingsordning, med rett til å bruke egenmelding i opptil åtte kalenderdager om gangen og opptil 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode. Det var ikke begrensning i antall ganger retten til egenmelding kan benyttes.

IA-avtalen for perioden 2019-2022 oppfordrer virksomhetene til å videreføre utvidet egenmeldingsordning, og oppfordrer også virksomheter som ikke tidligere har hatt utvidet egenmelding til å vurdere denne ordningen. Folketrygdlovens bestemmelse er en minimumsordning, og alle virksomheter kan bruke en utvidet rett til egenmelding i inntil hele arbeidsgiverperioden.

Hva gjør du hvis du må overstige disse dagene?

Hvis du ikke har flere egenmeldingsdager, må du bruke sykmelding. Alternativt kan du gå i dialog med arbeidsgiveren din om å bruke feriedager eller permisjon (med eller uten lønn), eller du kan be om velferdspermisjon.

Hvis du må være hjemme med syke barn

Egenmelding gjelder hvis du må være borte fra arbeid når du selv blir syk. Hvis du må være borte fra arbeid på grunn av barns sykdom, kan du ha rett på omsorgsdager. Disse kommer i tillegg til egenmeldingsdagene du har når du selv er syk.

Du kan miste retten til egenmelding

Arbeidsgiveren kan bestemme at du ikke får bruke egenmelding hvis:  

  • du har brukt egenmelding fire ganger i løpet av en 12-måneders periode
  • arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ditt ikke skyldes sykdom  

Arbeidsgiveren skal gi deg varsel når de fratar deg retten til å bruke egenmelding, slik at du kan uttale deg.  

Har du mistet retten til å bruke egenmelding, skal arbeidsgiveren vurdere dette på nytt etter seks måneder.

Hva sier loven?

I folketrygdloven kapittel 8, del II Arbeidstakere finner du reglene for egenmelding.