Sjukepengar under utdanning

I utgangspunktet får du ikkje sjukepengar mens du er under utdanning. Er du i stand til å studere på heiltid, går NAV ut frå at du også kan arbeide. Det er likevel nokre tilfelle der du kan ha rett på pengar frå NAV mens du studerer.

Studium på deltid

  • Er du sjukmeld frå ein deltidsjobb, men likevel i stand til å halde fram med studia? Då kan du få sjukepengar basert på inntekta di dersom du har kombinert jobb og studium over eit visst tidsrom. 
  • Klarer du derimot å halde fram i jobben, men må avbryte studia på grunn av sjukdom? Då kan du ha krav på arbeidsavklaringspengar som student. Pengane blir berekna ut frå kor mange timar du jobbar.
  • Blir du både sjukmeld frå deltidsjobben og må avbryte studia, kan du ha rett på sjukepengar i kombinasjon med arbeidsavklaringspengar.

Utdanning som eit middel til å kome i arbeid

I somme tilfelle kan NAV godkjenne utdanninga di som eit såkalla arbeidsretta tiltak medan du får sjukepengar eller arbeidsavklaringspengar.

Det lokale NAV-kontoret vil vurdere situasjonen og kva for opplysningar som trengst til søknaden din. Du kan be om ein avtale med ein rettleiar på NAV-kontoret ved å ringje 55 55 33 33. 

Sjukestipend frå Lånekassen

Dersom du blir sjuk og ikkje kan møte til undervisninga, kan du få sjukestipend frå Lånekassen.

-----------------

Ta kontakt med NAV-kontoret slik at dei kan vurdere kva som gjeld i situasjonen din.