Spesielt under koronapandemien

Vanlegvis får du sjukepengar frå dag 17. For sjukefråvær som kjem av koronasituasjonen, vil du no få sjukepengar frå dag 4.

Fram til 1. juni kunne du bruke eigenmelding for sjukefråvær som kjem av korona. Heretter må du ha sjukmelding frå lege frå den fjerde dagen du anten er sjuk, mistenkt smitta eller i pålagd karantene. Du har framleis rett til sjukepengar frå fjerde dag når sjukefråværet kjem av koronasituasjonen. 

Kven kan få sjukepengar?

 • Du er medlem av folketrygda.
 • Du er under 70 år.
 • Grunnen til at du ikkje kan jobbe, er din eigen sjukdom eller skade. Du har vore i jobb i minst fire veker rett før du blei sjuk. Du taper pensjonsgivande inntekt mens du er sjuk. Dette er inntekt du har fått som lønn og har betalt skatt av. 
 • Inntekta di svarer til minst femti prosent av grunnbeløpet i folketrygda (1/2 G).
 • Som frilansar må du jamleg ha hatt inntekt frå oppdrag.
 • Får du fosterheimsgodtgjersle, blir du rekna som frilansar. 
 • Får du omsorgsstønad, blir du rekna som frilansar. Du blir rekna som arbeidstakar berre dersom du har ein avtale med kommunen som tilseier at de har eit arbeidsforhold.

Du har ikkje rett til sjukepengar dei første 16 kalenderdagane rekna frå og med den dagen du blei sjuk, med mindre du har teikna forsikring. Dei 16 dagane går frå det tidspunktet du oppsøkjer lege, eller når NAV får beskjed (eigenmelding) frå deg om at du ikkje kan jobbe på grunn av sjukdom eller skade. Du kan gi eigenmelding til NAV ved å bruke Skriv til oss eller ved å ringje.

For å få sjukepengar må du ha sjukmelding frå lege, kiropraktor eller manuellterapeut. Kiropraktor eller manuellterapeut kan sjukmelde deg i inntil 12 veker dersom årsaka til at du ikkje kan jobbe, er plager i muskel og skjelett.

Vanlegvis kan sjukmeldinga skrivast ut tidlegast frå den datoen du er hos behandlaren. Får du ikkje time same dagen, kan dagen du snakka med behandlaren på telefonen, godtakast som start på sjukmeldinga. Dette føreset at telefonsamtalen blir følgd opp med time få dagar etter telefonsamtalen.

Dersom reisa er problemet

Klarer du å jobbe, men har problem med å reise til og frå arbeidsstaden? Då kan du ha rett til reisetilskot i staden for sjukepengar frå 17. dag etter at du blei sjukmeld.

Aktivitet mens du er sjukmeld

For å få rett til sjukepengar skal du så tidleg som mogleg prøve å kome i aktivitet som har med arbeid å gjere. Hovudregelen er at du har plikt til å vere i slik aktivitet innan åtte veker.

Legen skal alltid vurdere om det er tungtvegande medisinske grunnar til at du må vere borte frå arbeidet, både ved første sjukmelding og seinare. Dersom du kan utføre nokre av dei vanlege arbeidsoppgåvene dine, skal du ha gradert sjukmelding.

Ved kortvarig sjukmelding vurderer vi aktivitetskravet opp mot det yrket du har. Ved langvarig sjukmelding vurderer vi også om det er mogleg for deg å jobbe i andre yrke.

Du kan jobbe i kombinasjon med sjukmelding, avhengig av kva sjukdommen eller skaden tillèt. Du kan også gå tilbake til jobb før sjukmeldinga er over. Du treng ikkje å spørje NAV først. Når du sender søknaden om sjukepengar, fyller du berre ut når du starta å jobbe igjen.

Det er NAV som følgjer deg opp når du er sjukmeld.

Kor mykje kan du få?

Som sjølvstendig næringsdrivande eller frilansar har du rett til sjukepengar frå 17. fråværsdag.

 • For deg som er sjølvstendig næringsdrivande utgjer sjukepengane 80 prosent av sjukepengegrunnlaget.
 • For deg som er frilansar utgjer sjukepengane 100 prosent av sjukepengegrunnlaget.

Sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar har ikkje rett til feriepengar av sjukepengane.

Du kan forsikre deg for å få dekt større delar av inntektstapet ditt.

Sjølvstendig næringsdrivande:

Når vi bereknar sjukepengane, tek vi som regel utgangspunkt i gjennomsnittet av den pensjonsgivande årsinntekta for dei siste 3 åra du har fått skatteoppgjer for, med mindre det har skjedd ei varig endring.

Har det skjedd varige endringar i arbeidssituasjonen eller verksemda? Eller har du nyleg starta opp som sjølvstendig næringsdrivande? Då sender du følgjande til NAV:

 • oversikt over innbetalt forskotsskatt
 • skattemelding som enno ikkje er lagd ut
 • oppgåve frå regnskapsfører eller revisor dersom ho inneheld opplysningar om pensjonsgivande årsinntekt

Frilansar

Når vi bereknar sjukepengane, tek vi utgangspunkt i gjennomsnittet av frilansinntekta som blir rapportert til a-ordninga for dei tre siste kalendermånadene før du blei sjuk. Reglane for å berekne sjukepengar er dei same som for arbeidstakarar.

Sjukepengegrunnlaget er avgrensa oppover til 6 gonger grunnbeløpet (G).

Ved gradert (delvis) sjukmelding har du rett til sjukepengar for den delen du er sjuk. Sjukepengane kan graderast frå 100 prosent og ned til 20 prosent.

Når du har fleire jobbar

Er du sjukmeld frå fleire jobbar, må du ha ei sjukmelding for kvar av dei. Sjukepengegrunnlaget blir berekna ut frå den samla inntekta di.

Får du fosterheimsgodtgjersle eller omsorgsstønad i kombinasjon med anna inntekt, blir det rekna som fleire arbeidsforhold.

Har du inntekt både som frilansar og som arbeidstakar, blir sjukepengane betalte ut etter reglane for arbeidstakarar. Er du både frilansar og sjølvstendig næringsdrivande, blir sjukepengane berekna etter ein kombinasjon av reglane for arbeidstakarar og sjølvstendig næringsdrivande.

Dersom oppdragsgivaren din ber om å få sjukmeldinga

Sidan du ikkje er innmeld i arbeidsgivar- og arbeidstakarregisteret, får du ikkje sendt sjukmeldinga digitalt til andre enn NAV. Dersom oppdragsgivaren likevel ber om å få sjukmeldinga, ber du legen om å få henne på papir. Då kan du gi del C til oppdragsgivaren din.

Du kan likevel nytte den digitale sjukmeldinga og sjukepengesøknaden overfor NAV. Då kastar du berre del B og del D, mens du beheld del C. I del C kjem ikkje diagnosen fram, derfor er det viktig at du berre gir frå deg denne.

Kor lenge kan du ha rett til sjukepengar?

Du kan maksimalt få sjukepengar i  52 veker. Tidsavgrensinga er den same anten du er heilt eller delvis sjukmeld. Det er eigne reglar for deg som er  mellom 67 og 70 år.

For å få rett til sjukepengar frå NAV på nytt må du ha vore tilbake i jobb i 26 veker etter at du sist fekk sjukepengar frå NAV.

Dersom du framleis er sjuk og ikkje kan vere i arbeid når sjukepengane tek slutt, kan du ha rett til andre ytingar som arbeidsavklaringspengar eller uføretrygd.

Korleis søkjer du?

Du søkjer om sjukepengar etter at sjukmeldingsperioden er over. I søknaden gir du opp om du har jobba litt, om du kom tilbake tidlegare enn forventa, om du har vore i utlandet, under utdanning o.l.

Du får ei melding frå NAV når den digitale søknaden er klar til å fyllast ut. Du loggar deg inn og sender søknaden frå nav.no.

Er sjukmeldinga lengre enn 31 dagar, blir ho automatisk delt opp, og du kan levere søknaden om sjukepengar tidlegare.

Dersom du må levere søknaden på papir

I nokre tilfelle treng du del D av sjukmeldinga på papir:

 • dersom sjukmeldinga di gjeld reisetilskot
 • dersom du ikkje har bankID eller annan legitimasjon på høgaste tryggleiksnivået 
 • dersom du har strengt hemmeleg adresse i Folkeregisteret

Blir du sjukmeld på eit sjukehus, får du også sjukmeldinga på papir. 

Du fyller ut del D og sender han i posten. Finn riktig adresse.

Du må sende inntektsopplysningar

NAV kan ikkje behandle søknaden din før du har sendt oss inntektsopplysningar. Du kan sende opplysningar frå skjemaveilederen eller i posten. Finn riktig adresse.

Utbetalingar

Du kan lese om saksbehandlingstider for å sjå når du vanlegvis skal ha pengane på konto. Du kan også sjekke utbetalingar ved å logge deg inn på Ditt NAV.

Meld frå om endringar

Er det endringar i inntekta eller jobbsituasjonen din? Det kan ha noko å seie for beløpet du får utbetalt frå NAV. I slike tilfelle må du straks melde frå til NAV

Sjukepengar når du er på reise

Vurderer du å reise mens du er sjukmeld, er det somme ting du må sjekke på førehand. Dersom reisa hindrar deg i å ta hand om pliktene du har mens du er sjukmeld, får du ikkje behalde sjukepengane. Les om kva du må gjere før du reiser.