Viktig informasjon til deg som mottar AAP

Her får du informasjon om noen nye regler for arbeidsavklaringspenger (AAP) fra 1. januar 2018.

Hvordan påvirker dette meg nå?

Du som mottar AAP beholder dine rettigheter, som beskrevet i ditt siste vedtaksbrev fra NAV, og dine utbetalinger vil bli beregnet på samme måte som tidligere.

Hvis du har AAP til og med 31. desember 2017 eller en av de neste dagene

NAV må gjøre systemendringer og dette vil medføre at forlengelser av vedtak automatisk utføres i nyttårshelgen. Derfor vil vedtak med til og med dato 31. desember 2017 eller en av de neste dagene, bli forlenget i nyttårshelgen og ikke 4 uker før som ellers er vanlig.

Mulighet for trekk i utbetaling

Fra 1. januar 2018 kan utbetaling av AAP reduseres, dersom bestemte aktivitetsplikter ikke overholdes og det ikke er rimelig grunn til dette. (I Nordland, Troms og Finnmark blir dette iverksatt fra 1. januar 2019).

Endringene innebærer at man kan miste én dags ytelse hvis man

  • ikke kommer til møte som NAV har innkalt til
  • ikke møter på en bestemt avtalt dag på tiltak, utredning eller behandling
  • ikke sender inn dokumentasjon og/eller opplysninger som NAV har bedt om innen en konkret frist

Nye regler for AAP utover maksimal periode

Du kan få AAP i totalt 4 år. Du kan unntaksvis få AAP utover 4 år når særskilte vilkår er oppfylt.

Det må være sykdom, skade eller lyte som er hovedårsaken til at din arbeidsevne ikke er avklart og du må enten

  • ha begynt med hensiktsmessig medisinsk behandling og/eller arbeidsrettet tiltak etter langvarig utredning, eller
  • ha vært forhindret fra å kombinere medisinsk behandling og arbeidsrettet tiltak

Du kan også få AAP utover 4 år hvis du deltar på et opplæringstiltak som er avtalt med NAV og som NAV anser det er nødvendig for deg å gjennomføre for å komme i arbeid.

Fra 1. januar innføres en 2-årsgrense på hvor lenge du kan få AAP utover ordinær maksimal stønadsperiode.

Se også:

Du kan kontakte oss på telefon 55 55 33 33 hvis du har spørsmål.