Viktig informasjon til deg som har søkt eller skal søke om AAP

Her får du informasjon om noen nye regler for arbeidsavklaringspenger (AAP) fra 1. januar 2018.

Hensikten med endringene er å oppnå en raskere avklaring av arbeidsevnen din og at flere skal kunne komme i arbeid. Det blir tydeligere at AAP er en midlertidig ytelse hvor målet er at du gjennom medisinsk behandling og/eller arbeidsrettet aktivitet skal komme i jobb.

For å få AAP stilles det krav til at sykdommen er en vesentlig årsak til den nedsatte arbeidsevnen og at arbeidsevnen din er nedsatt med minst halvparten.

Hvis du mottar sykepenger og har maksdato i 2018

Vedtak om AAP som skal innvilges fra og med 1. januar 2018 eller senere må behandles av NAV i 2018. Årsaken er at nye regler først gjelder fra 1. januar 2018. Dette kan medføre noe lengre ventetid.

Nye regler for hvor lenge man kan motta AAP

Perioden med AAP skal ikke være lengre enn det som er nødvendig for å gå tilbake til eller komme i arbeid, eller den tiden det tar å få avklart at vilkårene for å få uføretrygd er oppfylt.  Fra 1. januar 2018 er maksimal ordinær stønadsperiode opptil 3 år. Hvis særskilte vilkår er oppfylt, kan du få AAP i opptil 2 år utover maksimal ordinær periode.

Mulighet for trekk i utbetaling

Fra 1. januar 2018 kan utbetaling av AAP reduseres, dersom bestemte aktivitetsplikter ikke overholdes og det ikke er rimelig grunn til dette. (I Nordland, Troms og Finnmark blir dette iverksatt fra 1. januar 2019).

Endringene innebærer at man kan miste én dags ytelse hvis man

  • ikke kommer til møte som NAV har innkalt til
  • ikke møter på en bestemt avtalt dag på tiltak, utredning eller behandling
  • ikke sender inn dokumentasjon og/eller opplysninger som NAV har bedt om innen en konkret frist

Se også:

Du kan kontakte oss på telefon 55 55 33 33 hvis du har spørsmål.