Utdypende om AAP-endringene fra 1. januar 2018

På denne siden finner du en oversikt over alle de viktigste endringer i reglene for AAP. De nye reglene gjelder fra 1. januar 2018.

Målet med endringene er å få flere mottakere av AAP tilbake i jobb raskere. Endringene påvirker først og fremst de som søker om å motta AAP fra 1. januar 2018 eller senere, men noen endringer vil også påvirke de som allerede mottar AAP.

Her følger en oversikt over alle de viktigste endringene:

 • For å ha rett til å motta AAP, må man ha vært medlem i folketrygden i 3 år. Det kan gjøres unntak fra denne hovedregelen. Reglene for unntak fra kravet om 3 års forutgående medlemskap endres, og gjelder for søknader som settes frem 1. januar 2018 eller senere.
 • Muligheten til å oppholde seg i utlandet mellom avtalte aktiviteter begrenses til 4 uker per kalenderår.

 • NAV stiller krav til økt geografisk mobilitet ved vurderingen av arbeidsmuligheter. Dersom det finnes arbeid man kan ta på hjemstedet eller et annet sted, vil man ikke ha rett til å få innvilget AAP.

 • Maksimal ordinær stønadsperiode endres fra 4 til 3 år for alle som får innvilget AAP fra 1. januar 2018 eller senere. Muligheten for unntak fra maksimal ordinær stønadsperiode endres til 2 år. Vilkårene som må være oppfylt for at det kan gjøres unntak, endres også fra 1. januar 2018.

 • Som hovedregel kan den som mottar AAP jobbe inntil 60 prosent, og samtidig motta redusert utbetaling av AAP. I en begrenset periode kan man jobbe inntil 80 prosent, og samtidig motta 20 prosent AAP. Denne perioden omtales som AAP under opptrapping i jobb. Fra 1. januar 2018 kan man motta AAP under opptrapping i jobb i inntil 12 måneder. Tidligere var denne perioden maksimalt i inntil 6 måneder. Det kan bare gis én periode med AAP under opptrapping i jobb selv om denne er kortere enn 12 måneder.

 • En AAP-mottaker som ikke lenger har nedsatt arbeidsevne, kan fortsatt motta AAP en periode som arbeidssøker. Perioden man kan motta AAP som arbeidssøker endres fra inntil 3 til inntil 6 måneder.

 • Det kan gis AAP i inntil 6 måneder til den som ved utløpet av sykepengeperioden fortsatt er arbeidsufør.

 • Reglene for beregning av størrelsen på stønaden endres for personer som søker om å motta AAP fra 1. januar 2018 eller senere. Endringen berører personer som har inntekt som overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp i årene som AAP skal beregnes på grunnlag av.

 • Dersom mottakeren av AAP ikke overholder bestemte aktivitetsplikteruten at det er rimelig grunn til dette, kan stønaden reduseres. Det er foreslått at stønaden kan reduseres tilsvarende én dags ytelse dersom den som mottar AAP: 

  • unnlater å møte til avtale med NAV

  • ikke møter til oppstart av behandling eller arbeidsrettet tiltak

  • ikke sender inn dokumentasjon innen fastsatt frist 

 • Den som har mottatt AAP ut maksimal periode, må vente i 52 uker før det kan gis ny periode med AAP. Dette gjelder likevel ikke dersom den som søker om AAP har alvorlig sykdom eller skade.

 • Den nedre aldersgrensen for å motta tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak endres fra 16 til 18 år.

Se også: