Spørsmål og svar om nye regler for AAP

 • den pensjonsgivende inntekten din i kalenderåret før arbeidsevnen din ble nedsatt, eller
 • gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekten din i de 3 siste kalenderårene før arbeidsevnen din ble nedsatt, dersom dette gir et høyere grunnlag. 
 • delta på møter du blir innkalt til, sende inn nødvendig dokumentasjon innen angitte frister
 • følge opp aktivitetene som er avtalt med NAV
 • sende inn meldekort til riktig tid
 • dato for mulig stans
 • begrunnelsen for hvorfor NAV vurderer å stanse arbeidsavklaringspengene dine
 • svarfrist. Dette er din frist for å uttale deg
 • informasjon om hvordan du skal gå frem for å uttale deg
 • følger opp avtalte aktiviteter
 • kommer til innkallinger
 • sender inn meldekort til riktig tid
 • leverer etterspurt dokumentasjon innen angitt frist
 • at sykdom ikke er hovedårsaken til at inntektsevnen din er nedsatt,
 • at du ikke har forsøkt tilstrekkelig behandling eller arbeidsrettede tiltak, eller
 • at du ikke fyller kravet til forutgående medlemskap i folketrygden.
 • det er under ett år siden saken din om arbeidsavklaringspenger ble avsluttet
 • og du har blitt midlertidig arbeidsufør på grunn av samme sykdom som var årsaken til at du fikk innvilget arbeidsavklaringspenger
 • det er under 6 måneder siden saken din om arbeidsavklaringspenger ble avsluttet og du har blitt midlertidig arbeidsufør på grunn av en ny sykdom.
 • Studiet eller den videregående opplæringen må være godkjent av Lånekassen.
 • Du må ha nedsatt arbeidsevne med minst halvparten på grunn av sykdom eller skade.
 • Du må ha avbrutt studiet helt. Dette innebærer at du må være ute av stand til å følge undervisningen, studere hjemme, levere oppgaver eller delta på eksamen i den tiden du er syk.
 • Det må foreligge en behandlingsplan fra lege/behandler over hvilken behandling du skal gjennomføre, hvor og i hvilket tidsrom.
 • Du må ha mål om å vende tilbake til studiet
 • Arbeidsavklaringspenger kan først gis når muligheten for sykestipend i Lånekassen er uttømt.