Varig lønnstilskudd

  • du er arbeidssøker med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne og kan bli ansatt i ordinært arbeid eller
  • du står i fare for å falle ut av arbeidslivet etter tolv måneder med full eller gradert sykmelding eller
  • du har gradert eller full uføretrygd, men ønsker å jobbe, og NAV har vurdert om andre arbeidsmarkedstiltak og virkemidler er aktuelle