Varig lønnstilskudd

Varig lønnstilskudd skal bidra til å øke mulighetene for ordinært arbeid for deg med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne. Du får vanlig lønn og ansettelse i hel- eller deltidsstilling. Arbeidsgiver får et tilskudd til lønnen din.

Hvem kan få varig lønnstilskudd?

Varig lønnstilskudd kan være aktuelt for deg hvis:

  • du er arbeidssøker med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne og kan bli ansatt i ordinært arbeid eller
  • du står i fare for å falle ut av arbeidslivet etter tolv måneder med full eller gradert sykmelding eller
  • du har gradert eller full uføretrygd, men ønsker å jobbe, og NAV har vurdert om andre arbeidsmarkedstiltak og virkemidler er aktuelle

Hva inneholder varig lønnstilskudd?

NAV kan gi lønnstilskudd uten tidsavgrensning til arbeidsgivere som ansetter eller beholder en person som har varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne.

Arbeidsgiver får tilskudd til lønnen din fra NAV som kompensasjon for lavere produktivitet. NAV skal gi nødvendig oppfølging av deg og arbeidsgiveren din for å støtte opp om arbeidsforholdet.

NAV kan gi tilskudd for inntil 67 prosent av utgiftene til lønn og sosiale utgifter til stillingen. I det første året kan NAV gi tilskudd for inntil 75 prosent av lønn og sosiale utgifter. Refusjonen kan utgjøre inntil maksimalt fem ganger Grunnbeløpet i folketrygden (G) per år.

Varighet

NAV kan utbetale tilskuddet så lenge det er nødvendig og hensiktsmessig.

Hvordan søker du om varig lønnstilskudd?

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor. Det er NAV som sammen med deg vurderer om du har behov for tiltaket, og det er NAV som gjør den endelige vurderingen.  

Det er NAV eller arbeidsgiveren som oppretter avtalen ved å fylle ut informasjon i løsningen: 

Avtale om lønnstilskudd

Det kan også søkes om tilskuddet på papirblankett i en overgangsfase.  

Vil du sende søknaden i posten finner du skjemaet «Avtale om oppstart av lønnstilskudd " under "Skjema og søknad". 

Avtale om lønnstilskudd må inngås før oppstart av tiltaket. NAV utbetaler tilskuddet etterskuddsvis på bakgrunn av refusjonskravet fra arbeidsgiveren. Refusjonskravet skal inneholde dokumentasjon som viser hvem tilskuddet gjelder, hva det er betalt for, kronebeløp, når det er betalt og at det er betalt.