Midlertidig lønnstilskudd

Midlertidig lønnstilskudd skal bidra til å øke mulighetene for å få jobb. Du får ordinær lønn og ansettelse i hel- eller deltidsstilling, mens arbeidsgiveren din får et tilskudd til lønnen din.

Hvem kan få midlertidig lønnstilskudd?

Midlertidig lønnstilskudd kan være aktuelt for deg som:

  • søker arbeid, men har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet på ordinære lønns- og arbeidsvilkår.
  • har en arbeidsgiver men står i fare for å falle ut av arbeidslivet etter tolv måneder med full eller gradert sykmelding
  • har fått en vurdering av bistandsbehovet ditt for å komme i arbeid

Hva inneholder midlertidig lønnstilskudd?

Lønnstilskudd er en støtteordning for arbeidsgivere, og det er arbeidsgiver som må søke om lønnstilskuddet. Når du deltar på tiltaket midlertidig lønnstilskudd er du ansatt på ordinære lønns- og arbeidsvilkår. Du skal utføre vanlige oppgaver i virksomheten. Lønnstilskuddet skal kompensere for lavere produktivitet. Du kan være midlertidig ansatt i hele eller deler av tilskuddsperioden.

Det inngås en avtale mellom NAV og arbeidsgiver som avklarer varighet, ansettelsesforhold og oppfølgingsbehov. Om det er hensiktsmessig kan det i tillegg inngås en tilretteleggings- og oppfølgingsavtale hvor det utpekes en fast kontaktperson både i NAV og på arbeidsplassen.

NAV kan i tillegg gi inkluderingstilskudd til ordinære arbeidsgivere. Dette tilskuddet skal kompensere for dokumenterte merutgifter til tilrettelegging av en arbeidsplass eller tiltaksplass.

Varighet

Du kan få midlertidig lønnstilskudd i inntil ett år, og i inntil to år hvis du har nedsatt arbeidsevne. 

Hvordan søker du om midlertidig lønnstilskudd?

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor. Det er NAV som sammen med deg vurderer om du har behov for tiltaket, og det er NAV som gjør den endelige vurderingen.  

Det er NAV eller arbeidsgiveren som oppretter avtalen ved å fylle ut informasjon i løsningen: 

Avtale om lønnstilskudd

Det kan også søkes om tilskuddet på papirblankett i en overgangsfase.  

Vil du sende søknaden i posten finner du skjemaet «Avtale om oppstart av lønnstilskudd " under "Skjema og søknad". 

Avtale om lønnstilskudd må inngås før oppstart av tiltaket. NAV utbetaler tilskuddet etterskuddsvis på bakgrunn av refusjonskravet fra arbeidsgiveren. Refusjonskravet skal inneholde dokumentasjon som viser hvem tilskuddet gjelder, hva det er betalt for, kronebeløp, når det er betalt og at det er betalt.