Tilskudd til ekspertbistand

Tilskudd til ekspertbistand er en del av IA-avtalen, og skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen.

Hvem kan få ekspertbistand

NAV kan gi tilskudd til ekspertbistand hvis en arbeidstaker har lange og/eller hyppige sykefravær. Arbeidstakeren, arbeidsgiveren og NAV skal være enige om at ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak.

Tilskuddet kan være aktuelt hvis fraværet ikke blir løst gjennom arbeidsgiverens vanlige oppfølging under sykefraværet, eller ved å bruke andre tiltak og støtteordninger.

Hva er tilskudd til ekspertbistand?

Når en person er sykmeldt over lang tid til tross for behandling, tilrettelegging på arbeidsplassen og innsats fra NAV, kan årsaken være at det er en underliggende, ukjent grunn til sykefraværet. Årsaken kan også være at aktuelle tiltak ikke har blitt vurdert.

Eksperten skal foreslå tiltak som skal gjøre arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt, eller gjøre et annet arbeid for samme arbeidsgiver. Det kan også være aktuelt at eksperten kartlegger kompetanse og ferdigheter hos en arbeidstaker. Kartleggingen skal gi grunnlag for å tilpasse arbeidsoppgaver.

Eksperten skal primært gi bistand på arbeidsplassen, og støtte opp under samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Eksempelvis kan en fysioterapeut og/eller ergoterapeut kan tilby en arbeidsplassvurdering som en del av ekspertbistanden. 

Hvem kan være ekspert?

Arbeidsgiveren må selv finne en ekspert. NAV godkjenner eksperten som arbeidsgiveren har funnet. 

En ekspert er en person som kan hjelpe til med å avklare situasjonen og finne en løsning. Eksperten må i utgangspunktet ha en offentlig godkjent utdanning eller autorisasjon på sitt område.

Eksperten skal gjennom samtaler med arbeidstakeren og arbeidsgiveren vurdere arbeidsmiljøet, og forsøke å finne årsaken til sykefraværet og hvorfor det er langvarig og/eller hyppig.

Eksperten skal ikke gi behandling.

Hva blir dekket av tilskudd til ekspertbistand?

Arbeidsgiveren betaler for ekspertbistanden, og krever refusjon av utgiftene fra NAV.

Tilskuddet skal dekke arbeidsgiverens utgifter til ekspertbistand, opp til en fastsatt maksimal sats .Som utgifter regnes ekspertens faktiske utgifter, inkludert kilometergodtgjørelse/reiseutgifter. Nødvendige utgifter til kost og losji kan dekkes.

Tilskuddet skal også dekke utgifter til nødvendige forberedelser, og en rapport som eksperten skal levere. Arbeidsgiveren må dekke andre utgifter, og utgifter utover maksimal sats.

Hvordan søker arbeidsgiveren om ekspertbistand?

Logg på Altinn via ID-porten og gå til søknaden.

Arbeidsgiveren må kontakte NAV før søknaden sendes. Kontakt oss via vårt kontaktskjema på nav.no, eller på telefonnummer 55 55 33 36. Arbeidsgiveren må også hente inn et pristilbud fra en ekspert.

Hvordan søke om refusjon?

Refusjonskrav sendes etter at utgiftene til ekspertbistand er betalt, og senest to måneder etter at tiltaket ble avsluttet. Dokumentasjon på utgiftene må legges ved kravet.

Ekspertens rapport

Eksperten skal skrive en rapport som beskriver årsaken til sykefraværet, og foreslå tiltak for tilbakeføring til arbeid. Arbeidsgiveren skal sende en kopi av rapporten til NAV med forside fra nav.no.

Arbeidstakerens personvern

Arbeidsgiveren og arbeidstakeren bør sammen utforme og bestille oppdraget til eksperten. 

Arbeidsgiveren har ansvar for å ivareta arbeidstakerens personopplysninger. Bare opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket kan deles. Opplysninger om diagnose skal ikke deles.