Opplæring

Opplæring er tiltak for deg som trenger kvalifisering for å kunne få jobb. Hensikten er at du skal bli kvalifisert for ledige jobber.

Hvem kan få opplæring?

Opplæring kan være aktuelt for deg som:

  • søker arbeid, men har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet på grunn av mangelfulle formelle kvalifikasjoner eller svake grunnleggende ferdigheter. 
  • har fått en vurdering av behovet ditt for bistand fra NAV for å komme i arbeid, og opplæring er vurdert som et aktuelt tiltak.

Hva inneholder tiltaket opplæring?

Du kan få støtte til

  • arbeidsmarkedsopplæring (AMO)
  • fag- og yrkesrettet opplæring på videregående skoles nivå eller høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole)
  • høyere utdanning

For å kunne delta på arbeidsmarkedsopplæring eller på fag- og yrkesrettet opplæring på videregående eller høyere yrkesfaglig utdanning, må du være minst 19 år.

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) er korte arbeidsrettede kurs. Innholdet i AMO- kurs vil ofte være teoretisk opplæring eller en kombinasjon av teoretisk og praktisk opplæring, som gir formell kompetanse. Kursene er basert på behov i arbeidsmarkedet, og hvilke kurs NAV tilbyr i ulike fylker vil derfor variere. Du kan ta kontakt med NAV- kontoret der du bor for å få informasjon om aktuelle kurs i ditt fylke.

Fag- og yrkesopplæring er opplæring som følger læreplanene til yrkesfag på videregående skoles nivå. Det er også mulig å få støtte til høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole). 

Du kan delta på AMO og fag- og yrkesopplæring enten i form av enkeltplass hos ordinære kursarrangører/skoler, eller i form av gruppetiltak organisert av NAV i samarbeid med ordinære kursarrangører/skoler.

I noen tilfeller kan NAV gi støtte til høyere utdanning. Da gir vi støtte for at du kan gjennomføre utdanning på universitet eller høyskole. For å delta på høyere utdanning som tiltak i regi av NAV må du ha fullført videregående skole, og være 22 år. NAV må også ha vurdert at arbeidsevne din er redusert. 

Varighet 

Opplæringstiltak i NAV kan ha en varighet på inntil 3 år.

Innenfor disse grensene skal opplæringen eller utdanningen bli tilpasset dine behov og muligheter på arbeidsmarkedet.

Nyttig å vite

Hvis du får stønad til livsopphold - for eksempel dagpenger eller arbeidsavklaringspenger, beholder du ytelsen mens du deltar på tiltaket. Hvis ikke, kan du ha rett til tiltakspenger.

Hvordan søker du?

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor.