Oppfølging

Du kan få oppfølging om du trenger omfattende støtte for å klare å skaffe eller beholde en jobb. Tiltaket skal være tilpasset dine behov ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet.

Hva inneholder oppfølging?

Oppfølging er et tiltak for deg som har behov for omfattende bistand for å få skaffe eller beholde en jobb. I tiltaket kan du blant annet få veiledning, råd og bistand til

  • opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter
  • jobbsøking
  • tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon
  • praktiske oppgaver knyttet til arbeid eller gjennomføring av tiltaket

NAV har avtale med en rekke veiledere som kan være den støtten du trenger i en overgangsperiode.

Når du har et arbeidsforhold

Hvis du allerede er i et arbeidsforhold - for eksempel hvis du er sykmeldt - skal oppfølgingen foregå i tilknytning til jobben din. Hvis det viser seg at det ikke er aktuelt å gå tilbake til det arbeidsforholdet du har nå, får du oppfølging med sikte på at du skal få en annen jobb. Før tiltaket starter må NAV ha fått en oppfølgingsplan, der arbeidsgiveren din dokumenterer at bedriftsinterne tiltak er forsøkt eller vurdert, men ikke er mulig å gjennomføre.

Når du ikke har et arbeidsforhold

Hvis du ikke har et arbeidsforhold vil oppfølgingen gå ut på å styrke kompetansen og motivasjonen din som jobbsøker, og å hjelpe deg med å søke jobb. Du får nødvendig og tilstrekkelig oppfølging både i jobbsøkingsfasen og i startfasen av ordinært arbeid, og om nødvendig får du hjelp med tilrettelegging av arbeidssituasjonen.

Varighet

Tiltaket oppfølging kan ha en varighet på opptil seks måneder. Tiltaket kan forlenges med ytterligere seks måneder, og ved særlige behov i inntil tre år.

Nyttig å vite

Hvis du får stønad til livsopphold - for eksempel sykepenger, dagpenger eller arbeidsavklaringspenger, beholder du ytelsen din mens du deltar på tiltaket. Hvis ikke, kan du ha rett til tiltakspenger, som blant annet skal dekke de daglige utgiftene dine mens du deltar på tiltaket.

Hvordan søker du?

Vi anbefaler at du tar kontakt med ditt lokale ditt lokale NAV-kontor. Det er NAV som gjør den endelige vurderingen og henviser deltakerne. Hvis du er sykmeldt, skal behandleren som sykmeldte deg være informert om henvisningen.