Avtale om tilrettelegging og oppfølging for arbeidssøkjarar og arbeidsgivarar

  • Den prioriterte målgruppa er unge arbeidssøkjarar under 30 år som treng hjelp frå NAV for å kome i arbeid på grunn av nedsett arbeidsevne. NAV avgjer når ein tilretteleggings- og oppfølgingsavtalen skal brukast. Når det er formålstenleg, kan ein slik avtale også brukast for andre arbeidssøkjarar.
  • Arbeidsgivarar (verksemder) som tilset personar som er i målgruppa, eller som tek dei inn i arbeidsmarknadstiltak.
  • å finne eigna arbeids- og tiltaksplassar og gi hjelp i kontakt med arbeidsgivarar
  • å følgje opp og gi støtte i arbeidsforholdet, både opp mot arbeidsgivaren og kollegaene
  • å greie ut behova for å leggje til rette arbeidsplassen
  • å setje i verk arbeidsmarknadstiltak som NAV finn nødvendige og formålstenlege – som arbeidstrening og lønnstilskot, hjelpemiddel og rettleiing om tilrettelegging