Inkluderingstilskot

Arbeidsgivarar kan søkje om inkluderingstilskot for å kompensere for kostnader knytte til personar som treng tilrettelegging av arbeidsplassen eller tiltaksplassen. Dette kan gjere det enklare å rekruttere eller prøve ut arbeidssøkjarar som treng arbeidsretta oppfølging.

Kven kan få inkluderingstilskot?

Tilskotet er for ordinære arbeidsgivarar som legg til rette for å tilsetje arbeidssøkjarar som har individuell formidlingshjelp frå NAV, eller som tek del på eit arbeidsmarknadstiltak.

Kva omfattar tilskotet?

Tilskotet kan kompensere for dokumenterte meirkostnader i form av nødvendig bruk av eksterne ressursar til vurdering av tilretteleggingsbehov, ekstra innkjøp av møblar, arbeidshjelpemiddel, personleg utstyr, IKT-hjelpemiddel, programvare, lisensar, forsikring m.m., kurs og kortare opplæringstiltak for å kunne utføre arbeidet.

Tilskotet kan ikkje gå til medisinsk behandling eller til hjelpemiddel som kan dekkjast etter § 10-5 i folketrygdlova.

Ordinære kostnader ved nytilsetjingar blir ikkje dekte gjennom inkluderingstilskot. Arbeidsgivaren må sjølv dekkje kostnadene ved å tilsetje personar som ikkje treng tilrettelegging.

Lengd og storleik på tiltaket

Ordinære arbeidsgivarar kan få tilskot til dokumenterte utgifter for ein tiltaksdeltakar eller arbeidstakar som treng tilrettelegging, for eit beløp opp til ein makssats fastsett av departementet, over ein periode på 12 månadar rekna frå dagen den første utgifta blir betalt.

Korleis søkjer du? 

Det et er arbeidsgivaren som søkjer om tilskotet. Arbeidsgivar søkjer enklast om tilskottet ved å senda inn digital søknad på altinn.no. Det kan òg søkjast om tilskottet på papirblankett i ein overgangsfase.

Søk om inkluderingstilskot

Vil du senda søknaden i posten finn du skjemaet «Søknad om inkluderingstilskot" under "Skjema og søknad".

Arbeidsgivar må sende søknad til NAV før det planlagde innkjøpet blir gjennomført. NAV betaler tilskotet på etterskot, på grunnlag av refusjonskravet frå arbeidsgivaren.

Refusjonskravet skal dokumentere kven tilskotet gjeld, kva det er betalt for, kronebeløpet, når det er betalt, og at det er betalt.