Når du er registrert som arbeidssøkjar hjå oss, får du tilgang til ein aktivitetsplan. Dette er verktøyet du skal bruke for å kome i aktivitet og jobb. For at NAV skal kunne følgje deg opp best mogleg, er det viktig at du brukar aktivitetsplanen aktivt.

I aktivitetsplanen kan du sjølv legge inn og redigere målet ditt, aktivitetar du skal gjere og stillingar du vil søkje på. Du får òg tilgang til ein dialog der du kan kommunisere med rettleiaren din og diskutere aktivitetar du skal gjennomføre.

Gå til aktivitetsplanen   

Slik brukar du aktivitetsplanen

Det første du bør gjere er å bestemme deg for kva som er målet ditt. Tenk over kva jobbar du kan trivast i og som du trur passar for deg. Når du har definert eit mål, kan du vurdere kva aktivitetar som må til for at du skal nå dette målet. Døme på aktivitetar kan vere å søkje jobbar, kortare kurs, eller arbeidstrening. Aktivitetsplanen skal hjelpe deg med å strukturere og halde oversikt over aktivitetane dine.

Du kan sjølv legge inn aktivitetar i planen. NAV kan òg foreslå aktivitetar for deg som du sjølv vel om du vil gjennomføre. I tillegg kan rettleiaren din legge til aktivitetar som du er forplikta til å gjennomføre. Desse aktivitetane vil ha ein blå etikett som heiter «Avtalt med NAV». Du kan ikkje gjere endringar i slike aktivitetar. Viss du er ueinig i at ein aktivitet er merkt som avtalt, kan du skrive i dialogen og forklare kvifor du er ueinig.

Kvifor ein aktivitetsplan?

Når du tar kontakt med NAV fordi du treng hjelp til å komme i jobb, skal NAV vurdere behovet ditt for hjelp.

Du har rett til å få ein aktivitetsplan. Alle som ikkje har reservert seg for digital kommunikasjon med det offentlege, skal bruke aktivitetsplanen og kommunisere med NAV via denne. Du kan få manuell oppfølging viss det er gode grunnar til det. Manuell oppfølging betyr at ein rettleiar følgjer deg opp utan at du har ein digital aktivitetsplan. Rettleiaren vil legge inn aktivitetar, møtereferat og fylle inn målet ditt i aktivitetsplanen. Du får då aktivitetsplanen i papirform.

Personvern

Opplysningane i aktivitetsplanen, slik som aktivitetar, målet ditt og dialogen mellom deg og rettleiaren din, er det du og NAV som legg inn. Formålet med desse opplysningane er å hjelpe deg til å kome raskt i jobb. Opplysningane dine blir ikkje delt med andre instansar eller etatar, med mindre dei har lovleg grunnlag til å samle inn slike opplysningar.

NAV hentar òg informasjon frå Folkeregisteret for å gjere ein sjekk mot Kontakt- og reservasjonsregisteret. Dette gjer vi for å sjå om du har reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlege.

Opplysningane i aktivitetsplanen din blir lagra og oppbevart etter arkivlova. Du kan ikkje slette aktivitetar og meldingar i dialogen når dei først er oppretta.

Les meir om korleis NAV behandlar personopplysningar.