Ved større omstillinger kan virksomheter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser.

Bedriftsintern opplæring skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening. Det gis bare tilskudd til opplæring som kommer i tillegg til bedriftens ordinære opplæring.

Det gis ikke tilskudd hvis det er knyttet bindingstid til opplæringen eller hvis opplæringen er obligatorisk for at de ansatte skal oppfylle fastsatte, nasjonale krav.

Hvem kan få?

Virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder, kan søke om bedriftsintern opplæring. Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte.

Det kan gis tilskudd til bedriftsintern opplæring for ansatte som er delvis permitterte i den tiden de er i jobb. Det gis ikke tilskudd til ansatte som er helt permitterte.

Bedriftsintern opplæring er et arbeidsmarkedstiltak som tildeles av NAV etter en individuell vurdering. NAV vil blant annet vurdere virksomhetens plan for omstilling og om det er sannsynliggjort at bedriften vil klare å gjennomføre planen..

Hva kan dere få?

Virksomheten kan få tilskudd til kostnader knyttet til opplæring og til lønnsutgifter til deltakerne i opplæringsperioden.

  • Utgifter til opplæring skal alltid utgjøre minst 1/3 av støtteberettiget beløp.
  • Tilskudd til lønnsutgifter kan ikke overstige 2/3 av støtteberettiget beløp.
  • Det kan ikke gis flere tilskudd til det samme opplæringsprosjektet
  • Tilskuddet kan ikke overstige 70 prosent av virksomhetens kostnader knyttet til opplæringen.

Hvor lenge kan virksomheten få tilskudd?

Opplæringstiden for hver deltaker kan vare i inntil 26 uker.

Tiltaksperioden kan gå utover 26 uker hvis opplæringen er organisert slik at opplæringsperioden rullerer blant de ansatte

Refusjon

Hvis du har fått innvilget tilskudd til bedriftsintern opplæring fra NAV, skal du sende inn refusjonsskjemaet «Tilskudd til bedriftsintern opplæring» for å få refundert utgiftene.

Du finner skjemaet under «Skjema og søknad».