Avklaring

Avklaring er rettet mot deg som er usikker på hva du kan jobbe med, for eksempel fordi du har fått dårligere helse eller har vært lenge ute av arbeidslivet.

Hva inneholder avklaring?

Avklaring er et tiltak både for deg med og uten arbeidsforhold. Tiltaket kan også være aktuelt hvis du er sykmeldt og ønsker å komme tilbake i arbeid.

Med avklaring menes det at du, og eventuelt arbeidsgiveren din, kan få ekstra bistand til å kartlegge eller prøve ut arbeidsevnen din.

 Det kan være aktuelt å kartlegge eller vurdere

  • om du kan utføre jobben hvis arbeidssituasjonen og arbeidsoppgaver blir tilpasset
  • hva slags bistand eller tilrettelegging som skal til for at du kan delta i arbeidslivet
  • kompetansen din og mulighetene dine

I tillegg kan du få

  • informasjon og økt kunnskap om arbeidsmarked, yrker og jobbkrav
  • veiledning for valg av yrkesmål og arbeidsoppgaver
  • arbeidsutprøving på ny eller annen arbeidsplass

Når du har et arbeidsforhold

Hvis du allerede er i et arbeidsforhold - for eksempel hvis du er sykmeldt - kan avklaringen skje der du jobber. Da kartlegges virksomhetens muligheter til å tilpasse arbeidsplassen/-miljøet for deg. Avklaringen kan også skje på en annen arbeidsplass eller hos tiltaksarrangør.

Avklaring skal kun gjennomføres hvis andre bedriftsinterne tiltak ikke fungerer eller er mulig å gjøre. Før tiltaket startermå NAV få en oppfølgingsplan der arbeidsgiveren din dokumenterer at bedriftsinterne tiltak er forsøkt eller vurdert, men ikke er mulig å gjennomføre.

Når du ikke har et arbeidsforhold

Hvis du ikke har et arbeidsforhold, vil avklaringen skje hos tiltaksarrangør eller på en ordinær arbeidsplass med bistand fra en tiltaksarrangør. Du vil få veiledning og hjelp til å kartlegge hvilke muligheter du har til å skaffe et arbeid som passer for deg.

Varighet

Avklaring har som hovedregel en varighet på inntil fire uker. Dersom det er behov kan varigheten forlenges med inntil åtte uker. NAV skal foreta en evaluering eller vurdering etter hver fireukers periode.

Nyttig å vite

Hvis du får en stønad til livsopphold - for eksempel sykepenger eller arbeidsavklaringspenger, beholder du ytelsen mens du deltar på tiltaket. Hvis ikke, kan du ha rett til tiltakspenger.

Hvordan søker du?

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor. Det er NAV som sammen med deg vurderer om du har behov for tiltaket, og det er NAV som gjør den endelige vurderingen og henviser deltakere.

Hvis du er sykmeldt, skal behandleren som sykmeldte deg være informert om henvisningen.