Avtale om tilrettelegging og oppfølging for arbeidssøkere og arbeidsgivere

Denne avtalen skal bidra til at personer med behov for bistand fra NAV skal få eller beholde en jobb, samtidig som den støtter arbeidsgivere som inkluderer deg som har nedsatt arbeidsevne. Avtalen inngås mellom arbeidsgiver, arbeidssøker og NAV.

En tilretteleggings- og oppfølgingsavtale skal sikre deg og arbeidsgiver:

 • regelmessig oppfølging
 • en fast kontaktperson i NAV
 • rask saksbehandling
 • samordnet bistand fra NAV
 • trygghet for at NAV sørger for nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging fram mot og i jobb.

Hvem kan få tilretteleggings- og oppfølgingsavtale? 

Avtalen har to hovedmålgrupper:

 • Den prioriterte målgruppen er unge arbeidssøkere under 30 år, som trenger bistand fra NAV for å komme i arbeid på grunn av nedsatt arbeidsevne. NAV avgjør når tilretteleggings- og oppfølgingsavtale skal brukes. Når det anses som hensiktsmessig kan den også brukes for andre arbeidssøkere.
 • Arbeidsgivere (virksomheter) som ansetter personer i målgruppen i arbeid eller tar inn i arbeidsmarkedstiltak

Hva kan avtalen inneholde?    

NAV skal i samarbeid med deg og en eventuell arbeidsgiver vurdere hva slags oppfølging og tiltak som er nødvendig for at du skal komme i og beholde en jobb. Dette blir skrevet ned i en avtale, som undertegnes av alle parter. NAV forplikter seg til støtte i form av oppfølging, tilskudd eller hjelpemidler innen avtalte frister.

Avtalen utformes i tråd med dine og arbeidsplassens behov og skal alltid inneholde navn på en fast kontaktperson i NAV som skal sørge for koordinering av bistanden fra NAV, i tillegg til avtalt oppfølging.

Kontaktpersonen vil ha regelmessig kontakt med deg og arbeidsgiver, er lett tilgjengelig og vil svare raskt på eventuelle spørsmål.

Alle virkemidler som NAV kan bistå med i forbindelse med arbeid i ordinær bedrift, er aktuelle for tilretteleggings- og oppfølgingsavtalen. For eksempel:

 • å finne egnede arbeids- og tiltaksplasser og bistand i kontakt med arbeidsgivere
 • oppfølging og støtte i arbeidsforholdet, både opp mot arbeidsgiver og kolleger
 • utredning av behov for tilrettelegging av arbeidsplassen
 • arbeidsmarkedstiltak, som arbeidstrening og lønnstilskudd, hjelpemidler og veiledning om tilrettelegging, som NAV anser nødvendig og hensiktsmessig

Se et eksempel på tilretteleggings- og oppfølgingsavtale under Relatert informasjon.  

Varighet

Tilretteleggings- og oppfølgingsavtalen varer så lenge NAV anser det som nødvendig og hensiktsmessig

Hvordan får du en avtale?

Du og/eller arbeidsgiver kontakter NAV-kontoret om en slik avtale. NAV Hjelpemiddelsentral og NAV Arbeidslivssenter kan også informere om avtalen.

Arbeidsgivere som kan tenke seg eller vurderer å ta inn en person med tilretteleggings- og oppfølgingsavtale i arbeid eller arbeidsmarkedstiltak, kan få nærmere informasjon og bistand av det lokale NAV-kontoret.