En tilretteleggings- og oppfølgingsavtale skal sikre deg og arbeidsgiver:

 • regelmessig oppfølging
 • en fast kontaktperson i NAV
 • rask saksbehandling
 • samordnet bistand fra NAV
 • trygghet for at NAV sørger for nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging fram mot og i jobb.

Hvem kan få tilretteleggings- og oppfølgingsavtale? 

Avtalen har to hovedmålgrupper:

 • Den prioriterte målgruppen er unge arbeidssøkere under 30 år, som trenger bistand fra NAV for å komme i arbeid på grunn av nedsatt arbeidsevne. NAV avgjør når tilretteleggings- og oppfølgingsavtale skal brukes. Når det anses som hensiktsmessig kan den også brukes for andre arbeidssøkere.
 • Arbeidsgivere (virksomheter) som ansetter personer i målgruppen i arbeid eller tar inn i arbeidsmarkedstiltak

Hva kan avtalen inneholde?    

NAV skal i samarbeid med deg og en eventuell arbeidsgiver vurdere hva slags oppfølging og tiltak som er nødvendig for at du skal komme i og beholde en jobb. Dette blir skrevet ned i en avtale, som undertegnes av alle parter. NAV forplikter seg til støtte i form av oppfølging, tilskudd eller hjelpemidler innen avtalte frister.

Avtalen utformes i tråd med dine og arbeidsplassens behov og skal alltid inneholde navn på en fast kontaktperson i NAV som skal sørge for koordinering av bistanden fra NAV, i tillegg til avtalt oppfølging.

Kontaktpersonen vil ha regelmessig kontakt med deg og arbeidsgiver, er lett tilgjengelig og vil svare raskt på eventuelle spørsmål.

Alle virkemidler som NAV kan bistå med i forbindelse med arbeid i ordinær bedrift, er aktuelle for tilretteleggings- og oppfølgingsavtalen. For eksempel:

 • å finne egnede arbeids- og tiltaksplasser og bistand i kontakt med arbeidsgivere
 • oppfølging og støtte i arbeidsforholdet, både opp mot arbeidsgiver og kolleger
 • utredning av behov for tilrettelegging av arbeidsplassen
 • arbeidsmarkedstiltak, som arbeidstrening og lønnstilskudd, hjelpemidler og veiledning om tilrettelegging, som NAV anser nødvendig og hensiktsmessig

Se et eksempel på tilretteleggings- og oppfølgingsavtale under Relatert informasjon.  

Varighet

Tilretteleggings- og oppfølgingsavtalen varer så lenge NAV anser det som nødvendig og hensiktsmessig

Hvordan får du en avtale?

Du og/eller arbeidsgiver kontakter NAV-kontoret om en slik avtale. NAV Hjelpemiddelsentral og NAV Arbeidslivssenter kan også informere om avtalen.

Arbeidsgivere som kan tenke seg eller vurderer å ta inn en person med tilretteleggings- og oppfølgingsavtale i arbeid eller arbeidsmarkedstiltak, kan få nærmere informasjon og bistand av det lokale NAV-kontoret.