Arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering er et tiltak som skal styrke arbeidsevnen din, og som gjennom rehabilitering skal gi hjelp til å mestre helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deg i å delta i arbeidslivet.

Tiltaket blir tilpasset behovet ditt ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet, og kan blant annet inneholde:

  • Motivasjons- og mestringsaktiviteter
  • Individuelt treningsopplegg med veiledning
  • Arbeidsutprøving i trygge omgivelser
  • Kontakt med arbeidslivet
  • Livsstilsveiledning

Hvem kan delta?

Tiltaket kan være aktuelt for deg som er sykmeldt og/eller har fått arbeidsevnen din nedsatt slik at du hindres i å skaffe deg eller beholde inntektsgivende arbeid. Det er NAV som sammen med deg vurderer om du har behov for tiltaket.

Når du har et arbeidsforhold

Hvis du allerede er i et arbeidsforhold - for eksempel hvis du er sykmeldt, skal rehabiliteringen foregå i tilknytning til jobben din. Dersom det viser at det ikke er aktuelt med tilbakeføring til nåværende arbeidsforhold, må rehabiliteringen bli gitt med sikte på overgang til annet arbeid. Før du starter opp i tiltaket må NAV ha fått en oppfølgingsplan, der arbeidsgiveren din dokumenterer at bedriftsinterne tiltak er forsøkt eller vurdert, men ikke mulig å gjennomføre.

Når du ikke har et arbeidsforhold

Hvis du ikke har et arbeidsforhold, vil arbeidsrettet rehabilitering skje hos en tiltaksarrangør eller på en ordinær arbeidsplass med bistand fra en tiltaksarrangør. Du vil få veiledning og hjelp til å kartlegge hvilke muligheter du har til å skaffe et arbeid som passer for deg.

Varighet

Varigheten på det dagbaserte tilbudet skal være i tråd med dine behov, innenfor en maksimal varighet på 12 uker.

Nyttig å vite

Hvis du får en stønad til livsopphold - for eksempel sykepenger eller arbeidsavklaringspenger, beholder du ytelsen din mens du deltar på tiltaket. Hvis du ikke får en av disse ytelsene, kan du ha rett til stønad ved tiltak, som blant annet skal dekke de daglige utgiftene dine mens du deltar på tiltaket.

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor. Det er NAV som gjør den endelige vurderingen og henviser deltakere. Hvis du er sykmeldt, skal behandleren som sykmeldte deg være informert om henvisningen.