Tiltakspenger

Hvis du deltar på et arbeidsrettet tiltak, kan du ha rett på økonomisk støtte fra NAV. Du må da sende meldekort hver fjortende dag.

Hvem kan få tiltakspenger?

Arbeidsrettede tiltak er en mulighet  for å hjelpe deg som arbeidssøker ut i jobb. Tiltakspenger kan gis til tiltaksdeltakere som har fylt 18 år.

Hvis du deltar på tiltak gjennom Kvalifiseringsprogrammet, kan du søke om å få dekket reiseutgifter som er knyttet til tiltaket. 

Deltar du i et tiltak hvor du mottar lønn som vanlig arbeidstaker, har du ikke rett til tiltakspenger, barnetillegg eller tilleggsstønader.

Hvis du mottar arbeidsavklaringspenger og deltar på tiltak kan du lese mer i informasjon om tilleggsstønader.

Hva kan du få?

Tiltakspenger (og barnetillegg) skal dekke utgiftene dine til livsopphold (inklusive husleie på hjemstedet ditt) og gis for de dagene du deltar på tiltaket. Størrelsen på tiltakspenger er avhengig av alderen din når du søker. Du får høy sats hvis du er over 19 år, og lav sats hvis du er under 19 år. Se oversikt over satser.

Tiltakspenger er en skattefri stønad, og gir ikke pensjonsopptjening.

Du kan få barnetillegg for barn under 16 år som du forsørger. Hvis barnet ikke er registrert i folkeregisteret, må du dokumentere forsørgeransvaret med fødselsattest eller bostedsattest for barnet. Dette gjelder også for nyfødte barn. Du kan bestille bostedsattest hos skatteetaten.

Du kan få stønad til daglig reise du har i forbindelse med tiltaket.

Hvordan søker du?

Du søker enklest om tiltakspenger ved å sende inn digital søknad på nav.no

Søk om tiltakspenger

Du kan også søke om tiltakspenger på papirblankett. Behandlingen av søknader på papir kan ta noe lenger tid. 

Vil du sende søknaden i posten finner du skjemaet «Søknad om tiltakspenger" under "Skjema og søknad".

Dette kan du gjøre selv

Tap av tiltaksplass

Du mister tiltaksplassen hvis du

  • ikke møter på tiltaket første dag uten å ha gitt beskjed om fraværet
  • har begynt på et tiltak og har så mye fravær at det ikke lenger blir ansett som hensiktsmessig at du fullfører tiltaket

Du mister da også retten til stønader.

Se også informasjon om:

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Du får utbetaling for de dagene du deltar på tiltak, samt helligdager i tilknytning til jul, nyttår, påske, pinse, 1. mai og 17. mai og Kristi himmelfartsdag, når disse faller på dager som normalt ville vært tiltaksdager.

Stønader som beregnes ut fra opplysningene på meldekortet ditt blir utbetalt 2 -4 dager, etter at meldekortet ditt er registrert hos NAV.  Les mer om utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.

Du kan sjekke utbetalingsdatoer i tjenesten Dine utbetalinger.