Psykiske helseproblemer kan ramme oss alle. Dette kan føre til sykmelding, at man faller ut av jobb eller har vanskeligheter med å komme inn i arbeidslivet.

NAV har flere tilbud og tiltak for å hjelpe deg som har psykiske helseproblemer. Noen av tilbudene kombinerer behandling med deltakelse i arbeidsrettete tiltak. Tilbudene er tilrettelagt for ulike typer psykiske helseproblemer, fra lette depresjoner til tyngre psykiske lidelser.  

HelseIArbeid er et samarbeid mellom helsetjenesten og NAV og inneholder et bedriftstiltak og et individtiltak. Bedriftstiltaket består av helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen, etterfulgt av en IA (inkluderende arbeidsliv)-prosess med fokus på egen arbeidshverdag. Individtiltaket tilbyr rask tverrfaglig utredning og arbeidsfokusert avklaring (poliklinikk) etter henvisning fra fastlege.

Jobbmestrende oppfølging er et tilbud til deg med alvorlige psykiske helseproblemer. Målet er å komme ut i ordinært arbeid.

Medarbeider med brukererfaring (MB) er et kvalifiseringstilbud for deg som har erfaring som bruker av psykiske helsetjenester. Opplæringen kvalifiserer deg for arbeid i bedrifter eller organisasjoner som yter service til personer med psykiske helseproblemer

Senter for jobbmestring er et  tilbud til deg som sliter med lett til moderat angst og/eller depresjon, hvor symptomene gjør det vanskelig å fungere i arbeid eller at du strever i jobbhverdagen. Målet er å hjelpe deg til å mestre symptomene og til å forbli i jobb eller raskt å komme tilbake i arbeid.

Studie med støtte (SMS) er et oppfølgingsprogram for deg med en psykisk lidelse, som har behov for støtte til å gjennomføre høyere utdanning. SMS tilbyr tett oppfølging ved oppstart og gjennomføring av studiet. Du får også oppfølging ved overgang til arbeid.

Vilje Viser Vei-tiltakene er arbeidsrettede tiltak for deg med psykiske helseproblemer som ønsker å komme ut i arbeid. Vi tilbyr tilrettelagt arbeidstrening inne på bedriften eller ute hos en ordinær arbeidsgiver. Du vil få tett individuell oppfølging over tid.

Individuell jobbstøtte (IPS) er et tilbud til deg med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer, og/eller rusproblemer, og som ønsker hjelp til å komme i arbeid.

Grønt arbeid er et arbeidsmarkedstiltak til deg med psykiske helseproblemer. Tiltaket er en en del av "Inn på Tunet", som er en samlebetegnelse på det mangfold av tilrettelagte aktiviteter som tilbys på gårdsbruk, for ulike brukergrupper, i samarbeid med ulike etater og tjenester.