Du kan registrere deg som arbeidssøker

Du kan registrere deg som arbeidssøker på nav.no

Du kan få oppfølging fra NAV

På nav.no vil du finne oversikt over ledige stillinger, stillingsbeskrivelser og nyttige jobbsøketips. NAV kan bistå deg med veiledning om arbeidsmarkedet og utdanningsmuligheter.

NAV vil gjøre en grundigere vurdering av mulighetene dine (arbeidsevnevurdering) når det er behov for det. Dette kan være aktuelt dersom du for eksempel har vært lenge utenfor arbeidslivet, eller dersom du søker om arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller Kvalifiseringsprogrammet.

Dersom du har behov for det, vil du sammen med NAV utarbeide en plan med aktuelle aktiviteter for at du skal komme i arbeid, for eksempel:

  • Arbeidspraksis
  • Behandling/rehabilitering
  • Kurs/utdanning
  • Tilrettelegging av arbeidsplass
  • Sosial trening og mestring

Du kan få tilrettelegging av arbeidsplassen

Hvis du har behov for tilrettelegging av arbeidsplassen fordi du er funksjonshemmet, kan NAV hjelpe deg med dette. Se mer informasjon om disse mulighetene og hvordan du går fram.

Du kan ha rett til arbeidsavklaringspenger (AAP)

Les mer om arbeidsavklaringspenger.