Lønnskompensasjon til permitterte

Denne stønaden gjelder ikke lenger. Lønnskompensasjon var en ytelse til de som ble permittert 31. august 2020 eller tidligere. De hadde rett til kompensasjon for lønn de første 20 dagene de var permittert. Søknadsfristen var 31.12.2020.

Denne stønaden gjelder ikke lenger. Lønnskompensasjon var en ytelse til de som ble permittert 31. august 2020 eller tidligere. De hadde rett til kompensasjon for lønn de første 20 dagene de var permittert. Søknadsfristen var 31.12.2020.

Informasjon til deg som har blitt permittert eller har mottatt varsel om permittering.

Hva må du gjøre?

Du må ha blitt permittert 31. august 2020 eller tidligere for å ha krav på lønnskompensasjon. Det er arbeidsgiveren din som rapporterer inn opplysninger for at du skal få utbetalt lønnskompensasjon. Dette kan først skje etter at du har vært permittert i 20 dager. Du som er permittert trenger ikke å søke. Vi utbetaler pengene til deg basert på opplysningene fra arbeidsgiveren din. Lønnskompensasjonen din blir automatisk behandlet.  Hvis du venter du på lønnskompensasjon, ber vi deg ta kontakt med arbeidsgiveren din for å høre om de har levert inn de opplysningene vi i NAV trenger for å få utbetalt lønnskompensasjon.  Din arbeidsgiver skal gjøre følgende: 

  1. Rapportere inn informasjon om din permittering via a-meldingen.
  2. Melde inn opplysninger til nav for å utløse din lønnskompensasjon.

Nærmere informasjon om hva arbeidsgiver må gjøre. Hvis arbeidsgiveren din ikke gir oss de nødvendige opplysningene eller er konkurs, kan du selv søke om lønnskompensasjon fra NAV.

NB! Siste frist for å melde inn krav om lønnskompensasjon er 31.12.2020. Fristen gjelder for både deg og arbeidsgiver.

Hvor mye kan du få?

Hvis du har blitt permittert 31. august eller tidligere, skal NAV dekke lønnen din fra og med tredje dag etter at du ble permittert, og i maksimalt 18 dager. I de dagene NAV skal dekke, har du krav på full lønn inntil 6G (1G = grunnbeløpet i folketrygden).

Vi trekker skatt av beløpet før vi utbetaler.

Når arbeidsgiveren din har meldt inn opplysninger til oss, vil du få et vedtak som du finner på Ditt NAV. Her forklarer vi hvordan beløpet du får utbetalt er beregnet. Vi varsler deg når vedtaket er tilgjengelig. 

Hvor lenge kan du få lønnskompensasjon?

Arbeidsgiver dekker lønn for 2 dager etter permitteringsstart. Deretter dekker NAV de neste 18 kalenderdagene, unntatt lørdager og søndager. NAV dekker like mange dager for helt permitterte som for delvis permitterte. 

Hvordan beregner vi beløpet du får utbetalt?

Vi utbetaler kompensasjon ut fra disse opplysningene fra arbeidsgiveren din:   

  • tidspunktet du ble permittert
  • om arbeidsgiveren din har forskuttert lønn til deg etter at du ble permittert
  • lønnen din per dag, slik arbeidsgiveren din har beregnet den
  • de dagene du har jobbet mens du var permittert
  • om du har fått utbetalt omsorgspenger, sykepenger eller hatt annet fravær mens du var permittert

Her kan du kan lese den midlertidige forskriften om lønnskompensasjon.

Har du fått forskudd på dagpenger? 

Dersom du har fått forskudd på dagpenger, blir ikke dette trukket av utbetalingen. Les mer om hvordan du kan betale tilbake forskuddet.

Hvem gjelder ordningen for?

Lønnskompensasjon gjelder for permitterte som ikke har fått forskuttert lønn fra arbeidsgiveren sin.

Ordningen gjelder fullt ut for arbeidstakere som ble permittert 20. mars 2020 og frem til og med 31. august. De som ble permittert før 20. mars, omfattes av tidligere regelverk til og med 19. mars. Fra 20. mars gjelder det nye, midlertidige regelverket også for dem, slik at NAV betaler for eventuelle gjenstående dager av dag 3-20 i permitteringsperioden.

For permitteringer fra og med 1. september gjelder andre regler. Da har du rett på lønn fra arbeidsgiveren din i 10 dager etter at du har blitt permittert, og ordningen med lønnskompensasjon faller bort. 

Ordningen med lønnskompensasjon gjelder uavhengig av om man har rett til dagpenger eller ikke. Det er heller ikke et krav om å være registrert som arbeidssøker. Ordningen gjelder ikke for ansatte i fiskeindustrien, som følger andre regler.

Tilkallingsvikarer/ringehjelper som ikke har krav på arbeid frem i tid i arbeidskontrakt/avtale, kan ikke permitteres og har ikke krav på lønnskompensasjon. Men de kan ha krav på ordinære dagpenger. Tilkallingsvikaren må søke om dagpenger selv.

Du kan bare få lønnskompensasjon én gang for permittering fra samme arbeidsgiver.  

Er du delvis permittert? 

Hvis du er delvis permittert, har du krav på lønnskompensasjon for den delen du er permittert.

Er du sykmeldt? 

Du får ikke lønnskompensasjon når du er 100 prosent sykmeldt. Det er fordi du får sykepenger. Les mer om permittering når du er sykmeldt her

Betale tilbake lønnskompensasjon?

Du kan på eget initiativ betale tilbake for mye utbetalt lønnskompensasjon.  Du kan betale til kontonummer 6345.05.30982. Merk betalingen med fødselsnummeret ditt + lønnskompensasjon. Vær nøye med å oppgi korrekt fødselsnummer, 11 siffer. Betaler du fra utenlandsk bankkonto, skal du bruke IBAN: NO8163450530982 og SWIFT: NDEANOKK. Innbetalingen vises i Dine utbetalinger (innlogget) når vi har mottatt beløpet. Du vil se at beløpet er trukket fra kontoen din. Du kan også få kvittering for betalingen i banken din.