Innreiseforbud under pandemien – kompensasjon for tapt inntekt

Hvis du ikke kommer deg på jobb i Norge på grunn av innreiseforbudet under pandemien, kan du få dekket deler av den tapte inntekten din. Ordningen gjelder fra 29. januar og så lenge innreiseforbudet varer.

Hvem kan få kompensasjon?

 • Du er forhindret fra å komme på jobb i Norge på grunn av innreiseforbudet, og du taper derfor lønn (pensjonsgivende inntekt som du betaler skatt av).
 • Du er EØS-borger (inkludert Sveits) eller bosatt i et annet land som har trygdeavtale med Norge (Island, Danmark, Sverige, Finland, Luxembourg, Nederland eller Østerrike) og oppholder deg i et EØS-land. Britiske statsborgere er inkludert gjennom separasjonsavtalen med Norge. Les om trygdeavtalene.
 • Du har enten norsk fødselsnummer eller D-nummer.
 • Du bor utenfor Norge. Det vil si at du ikke har bostedsadresse i Norge.
 • Du var ansatt og hadde påbegynt arbeidet i Norge per 29. januar 2021.
 • Du hadde jobbet hos en arbeidsgiver eller fått inntekt fra NAV i fire uker før datoen det søkes om kompensasjon fra.

Hvem får ikke kompensasjon?

 • Er du permittert og mottar dagpenger, har du ikke rett til denne kompensasjonen.
 • Du får ikke kompensasjon hvis du har bostedsadresse i Norge. Da har du rett til å reise inn i Norge
 • Du får ikke kompensasjon hvis du er norsk statsborger. Da har du rett til å reise inn i Norge. 
 • Har du inntekt fra en annen jobb der du oppholder deg, får du ikke kompensasjon for dagene med inntekt. Det samme gjelder hvis du får utbetalinger fra myndighetene i bostedslandet ditt.

Har du bevisst brutt de nasjonale reiserådene, kan du bli nektet kompensasjon. Nasjonale myndigheter fraråder utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige. Innenfor denne ordningen vil det å reise hjem til sitt eget bosted regnes som en strengt nødvendig reise og dermed gi rett til kompensasjon. NAV vil legge arbeidsgiverens vurdering til grunn. 

NAV vil gjøre kontroller i ettertid for å hindre misbruk av ordningen.

Hvor mye kan du få?

Du får 70 prosent av det du ville fått i sykepenger hvis du var syk, men ikke mer enn 70 prosent av 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (6G).  Det betyr at du maksimalt kan få 35 472 kroner i måneden.

Får du andre utbetalinger fra NAV, for eksempel 50 prosent sykepenger eller foreldrepenger, får du kompensasjon for den delen du skulle vært på jobb.

Hvordan får du kompensasjon?

Arbeidsgiveren din har plikt til å betale deg de pengene du har krav på. 

Hvis arbeidsgiveren din ikke utbetaler kompensasjonen slik arbeidsgiverne skal gjøre, kan du sende søknad selv:

SØKNAD OM KOMPENSASJON

Har du tatt ut ferie etter 29. januar, kan du bli enig med arbeidsgiveren din om at ferien blir gjort om til arbeidsdager som du kan få kompensasjon for. Du har ikke krav på dette, det er arbeidsgiveren som avgjør det.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

Ordningen gjelder bare for arbeidstakere, ikke for frilansere og selvstendig næringsdrivende. Disse kan søke om kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Mer om ordningen

Selv om ordningen baserer seg på regelverket for sykepenger, er det noen viktige unntak: 

 • Det er ikke et krav at du er syk.
 • Dagene med utbetaling i denne ordningen teller ikke med i antall dager du kan få sykepenger hvis du blir syk. 
 • Du får ikke feriepenger gjennom denne ordningen.

Slik blir personopplysningene dine behandlet

Når arbeidsgiveren din har betalt deg 70 prosent kompensasjon, sender arbeidsgiveren en søknad til NAV om å få igjen pengene. Søknaden blir behandlet automatisk i NAV. Hvis roboten ikke klarer å behandle søknaden fordi noen opplysninger må sjekkes nærmere, går den til manuell behandling hos en saksbehandler. Saksbehandleren gjør ikke noen flere vurderinger enn det roboten gjør, men saksbehandleren gjør vurderingene i stedet for roboten hvis den ikke klarer å tolke opplysningene.

NAV innhenter disse opplysningene automatisk i tråd med regelverket:

 • om du er norsk statsborger 
 • om du er statsborger i et EØS-land
 • om du har bostedsadresse i Norge 
 • om du har norsk fødselsnummer eller D-nummer
 • om du er registrert med et aktivt arbeidsforhold i Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret
 • om arbeidsforholdet er meldt inn etter 29. januar 2021
 • om du får andre utbetalinger fra NAV
 • hvilken inntekt du er registrert med hos Skatteetaten

Les mer om hvordan vi behandler personopplysningene i NAVs personvernerklæring.  

Informasjon til arbeidsgiveren

Her kan du lese hva vi sier til arbeidsgiveren.