Innreiseforbud under pandemien – kompensasjon for tapt inntekt

info
Innreiserestriksjonene opphørte 25. september, og retten til kompensasjon opphørte fra samme tidspunkt. Du kan fortsatt få kompensasjon for perioder som går til og med 25. september.
 • Du er forhindret fra å komme på jobb i Norge på grunn av innreiseforbudet, og du taper derfor lønn (pensjonsgivende inntekt som du betaler skatt av).
 • Du er EØS-borger (inkludert Sveits) eller bosatt i et annet land som har trygdeavtale med Norge (Island, Danmark, Sverige, Finland, Luxembourg, Nederland eller Østerrike) og oppholder deg i et EØS-land. Britiske statsborgere er inkludert gjennom separasjonsavtalen med Norge. Les om trygdeavtalene.
 • Du har enten norsk fødselsnummer eller D-nummer.
 • Du bor utenfor Norge. Det vil si at du ikke har bostedsadresse i Norge.
 • Du var ansatt og hadde påbegynt arbeidet i Norge per 29. januar 2021.
 • Du hadde jobbet hos en arbeidsgiver eller fått inntekt fra NAV i fire uker før datoen det søkes om kompensasjon fra.
 • Er du permittert og mottar dagpenger, har du ikke rett til denne kompensasjonen.
 • Du får ikke kompensasjon hvis du har bostedsadresse i Norge. Da har du rett til å reise inn i Norge
 • Du får ikke kompensasjon hvis du er norsk statsborger. Da har du rett til å reise inn i Norge. 
 • Har du inntekt fra en annen jobb der du oppholder deg, får du ikke kompensasjon for dagene med inntekt. Det samme gjelder hvis du får utbetalinger fra myndighetene i bostedslandet ditt.
 • Det er ikke et krav at du er syk.
 • Dagene med utbetaling i denne ordningen teller ikke med i antall dager du kan få sykepenger hvis du blir syk. 
 • Du får ikke feriepenger gjennom denne ordningen.
 • om du er norsk statsborger 
 • om du er statsborger i et EØS-land
 • om du har bostedsadresse i Norge 
 • om du har norsk fødselsnummer eller D-nummer
 • om du er registrert med et aktivt arbeidsforhold i Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret
 • om arbeidsforholdet er meldt inn etter 29. januar 2021
 • om du får andre utbetalinger fra NAV
 • hvilken inntekt du er registrert med hos Skatteetaten