Ventelønnsordningen blir faset ut fra 1.mars 2016. Les mer om utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordning.

Utdanning

Som hovedregel kan du ikke motta ventelønn samtidig som du tar ordinær utdanning på dagtid. Unntak er blant annet kurs i regi av eller i samarbeid med NAV (arbeidsmarkedskurs).

Du kan likevel i særlige tilfeller søke NAV om å få ta annen utdanning sammen med ventelønn. Men ventelønn er en jobbsøkerytelse og ingen studiefinansiering, så praksis for å få godkjent utdanning mens du mottar ventelønn er streng.

Du må sende søknad om å få godkjent utdanning til NAV Ventelønn senest 2 måneder før planlagt studiestart.

NAV VentelønnPostboks 6944 St. Olavs plass0130 Oslo

Sykdom

Mottar du ventelønn, har du vanligvis krav på sykepenger fra NAV fra den første dagen du er sykemeldt

Hvis du er sykmeldt over lengre tid blir utbetaling av ventelønn stanset. Utbetalingen gjenopptas når du blir friskmeldt og er registret hos NAV som reell arbeidssøker.

Når du blir sykmeldt må du snarest

Når du blir friskmeldt må du snarest

  • sende friskmelding til NAV Ventelønn

Ferie

Du kan ta ferie i inntil 3 uker per kalenderår mens du mottar ventelønn. I denne perioden er du fritatt fra å være arbeidssøker og kan oppholde deg i utlandet. 

Du har anledning til å ta ut mer enn 3 uker ferie, men du får bare utbetalt ventelønn for 3 uker.

For å få utbetalt ventelønn i ferien, må du ta kontakt med NAV før du reiser på ferie.

Ventelønn gir ikke opptjening av feriepenger.