Når kan du miste retten til ventelønn

Hvis du ikke lenger oppfyller vilkårene for å motta ventelønn, stanser NAV utbetalingen. Dette gjelder også hvis du ikke gjør de aktivitetene som du har avtalt med NAV for å komme i jobb.

Ventelønnsordningen blir faset ut fra 1.mars 2016. Les mer om utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordning.

Du har som hovedregel ikke rett på ventelønn hvis du

 • ikke er registrert arbeidssøker hos NAV og sender meldekort
 • mottar hel uførepensjon, sykepenger, foreldrepenger ved fødsel, arbeidsavklaringspenger eller lignende ytelser. Hvis du mottar en delvis ytelse, kan du ha krav på delvis ventelønn.
 • tjener over 82,5 prosent av lønnen i din tidligere stilling
 • har ferie i mer enn 3 uker i løpet av kalenderåret
 • er under utdanning uten å ha et vedtak med godkjenning fra NAV Ventelønn
 • oppholder deg på sykehus eller en annen offentlig institusjon
 • ikke er reell arbeidssøker av andre grunner enn de som er nevnt over

Krav om å være reell arbeidssøker

For å fylle vilkårene for å få ventelønn, må du være reell arbeidssøker.

Du må aktivt søke arbeid selv. NAV kan pålegge arbeidssøkere som mottar stønader å gjennomføre ulike jobbsøkingsaktiviteter.

Hvis du ikke utfører avtalte jobbsøkingsaktiviteter, kan utbetalingen bli stanset.

Hvis NAV av andre grunner ikke anser deg som reell arbeidssøker, kan retten til ventelønn falle bort, eventuelt for et begrenset tidsrom.

Du mister også retten til ventelønn hvis du uten rimelig grunn nekter å

 • motta tilbud om arbeid som er lønnet etter tariff eller sedvane
 • motta tilbud om arbeid hvor som helst i Norge
 • motta tilbud om arbeid uavhengig av om det er heltids- eller deltidsarbeid
 • delta på tiltak for å komme i jobb
 • møte hos NAV etter å ha blitt kalt inn

NAV vurderer hva som kan være rimelig grunn til å nekte å oppfylle de kravene som er nevnt over. Som hovedregel må du være villig til å søke og ta i mot arbeid du får tilbud om.

Hvis NAV vurderer at du uten rimelig grunn nekter å oppfylle et av kravene som er nevnt over, mister du midlertidig retten til ventelønn i

 • 8 uker første gang det skjer
 • 12 uker hvis det skjer 2 ganger innenfor de siste 12 måneder
 • 6 måneder hvis det skjer 3 ganger innenfor de siste 12 måneder

Midlertidig bortfall av ventelønn berører ikke fortrinnsretten.