Ventelønnsordningen blir faset ut fra 1.mars 2016. 

Inntekter som kan virke inn på ventelønnen

  • Arbeidsinntekt (herunder også feriepenger)
  • Personinntekt fra næringsvirksomhet

Hvis du har hatt inntekt i tillegg til ventelønn, vil det kunne føre til at ventelønnen blir avkortet eller faller helt bort for den måneden du har utført arbeidet. Dette gjelder ikke inntekt du har hatt før du fratrådte stillingen.

Du har ikke krav på ventelønn hvis du har hatt andre inntekter som overstiger 82,5 prosent av lønnen i den stillingen som ventelønnen din er beregnet ut fra.

Hvis beløpet er lavere enn 82,5 prosent, vil et eventuelt trekk bli beregnet og trukket i en senere utbetaling av ventelønn, eller du vil få et krav om tilbakebetaling.

Tidspunkt for å melde inntekt

Du har plikt til å melde fra om annen inntekt så snart du har inngått avtale om arbeid. Hvis du vet hvor mye du vil tjene per måned, skal du informere NAV Ventelønn med en gang slik at korrekt trekk kan bli gjennomført.

Hvis du ikke vet hvor mye du vil tjene på forhånd, må du vente med å melde fra om inntekten til du vet hvor mye du har tjent hele kalendermåneden.

Det er inntekter i den måneden du har utført arbeidet du skal melde fra om, selv om lønnen blir utbetalt helt eller delvis i en senere måned. Unntaket er feriepenger som regnes som inntekt i den måneden utbetalingen skjer.

Du melder fra på skjemaet Melding om inntekt – ventelønn - NAV 60-13.13, som du finner under Skjema.

For mye utbetalt ventelønn blir trukket i fremtidig utbetaling av ventelønn eller du vil få et krav om tilbakebetaling senere. Det samme gjelder hvis meldingen kommer så sent at NAV Ventelønn ikke rekker å legge inn trekk for arbeidsmåneden.

Midlertidig fast arbeidsinntekt

Hvis arbeidsinntekten overstiger 82,5 prosent av lønnen i din tidligere stilling, må du melde fra om dette slik at ventelønnen kan bli midlertidig stanset.

Du beholder likevel retten til ventelønn, slik at du kan motta ventelønn igjen når arbeidsforholdet opphører.

Er arbeidsinntekten din lavere enn 82,5 prosent av lønnen i din tidligere stilling, blir det beregnet et trekk i ventelønn.

Egen næringsvirksomhet eller ny etablering

Du må alltid orientere NAV Ventelønn hvis du driver egen næringsvirksomhet.

En beregnet personinntekt fra egen næringsvirksomhet skal som hovedregel meldes som annen arbeidsinntekt.

Også når du driver egen næringsvirksomhet er det et krav at du er reell arbeidssøker.

Ved nyetablering av egen næringsvirksomhet kan du søke om å få utbetalt ventelønn under en eventuell utviklingsfase og en oppstartsfase. I søknaden må du gjøre rede for etableringsplanene. Du må legge ved en vurdering av planene fra en næringsfaglig instans. Kontakt NAV for mer informasjon om en slik vurdering.

Et vilkår for å få utbetalt ventelønn under etablering er at virksomheten med sannsynlighet vil gjøre deg selvforsørget. Når den etableringsperioden du har fått godkjent med ventelønn er over, må du melde fra om eventuell personinntekt fra virksomheten.

Inntekt før fratredelse

Har du inntekt fra en annen arbeidsgiver eller næring før ventelønnsstart, som ikke er resultat av frigjort arbeidskapasitet på grunn av oppsigelsen, må du melde fra om dette når du mottar vedtak om ventelønn.

Du melder fra på Melding om bi-inntekt før fratredelse - NAV 60-13.09, som du får sammen med vedtaket om ventelønn.

NAV Ventelønn vil avgjøre om inntekten skal holdes utenfor beregningen av ventelønn, eller om inntekten skal medføre trekk.

Veiledningen for å fylle ut skjemaet og informasjon om hva slags dokumentasjon som du skal legge ved, finner du på selve skjemaet.

Kontroll av inntekt

NAV Ventelønn gjennomfører kontroll av arbeidsinntekter og andre inntekter for å unngå feilutbetaling.

Slik kontroll blir alltid gjort ved den årlige vurderingen. NAV Ventelønn kan også kontrollere mellom søknadstidspunkter og når stønadsforholdet er avsluttet.

Har du spørsmål om ventelønn?

Ring oss på telefon 55 55 33 33.