Ventelønnsordningen blir faset ut fra 1.mars 2016. Les mer om  utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordning.

Meldeplikt

Når du mottar ventelønn har du plikt til å registrere deg som arbeidssøker og sende meldekort hver 14. dag.

Møteplikt

Når du mottar ventelønn har du plikt til å møte på ditt lokale NAV-kontor når du får innkalling. Du har også plikt til å ta i mot tilbud om arbeid og tiltak.

Hva kan NAV hjelpe deg med?

Du har rett til samme service i NAV som andre arbeidssøkere. Du kan delta på kurs og tiltak og samtidig motta ventelønn.

Pensjonsrettigheter og avtalefestet pensjon (AFP)

Som arbeidssøker med ventelønn er du medlem av Statens Pensjonskasse.

Du må være helt eller delvis i lønnet arbeid for å ha krav på AFP.

Ta kontakt med Statens Pensjonskasse eller NAV hvis du lurer på om du har rett på AFP.

Arbeidssøker i annet EØS-land

Du kan søke om å få utbetalt ventelønn i inntil 3 måneder mens du søker arbeid i et annet EØS-land. Du må søke NAV og få godkjenning senest 2 måneder før du reiser.

Flytting

Hvis du flytter må du sende skriftlig melding til NAV Ventelønn.

NAV VentelønnPostboks 6944 St. Olavs plass0130 Oslo