Ventelønn

 • stillingen er inndratt eller arbeidsoppgavene har falt bort, eller fordi
 • du på grunn av sykdom er varig uskikket til å utføre jobben din på en forsvarlig måte, eller fordi
 • du ikke lenger har de kvalifikasjonene som stillingen krever
 • du som fast ansatt tjenestemann har minst 2 års tjeneste i staten
 • du som midlertidig ansatt tjenestemann har minst 4 års tjeneste i staten
 • det ikke er funnet annet arbeid internt eller eksternt
 • du ikke har rett til å ta ut pensjon, gjelder også avtalefestet pensjon (AFP)
 • du er registrert hos NAV som arbeidssøker, og sender meldekort
 • du er reell arbeidssøker
 • Full ventelønn tilsvarer 66 prosent av stillingens lønn når du fratrer. Det er en forutsetning at du ville ha oppnådd 30 års tjenestetid i staten, hvis du hadde stått i stillingen fram til den aldersgrensen som gjelder for stillingen.
 • Hvis du ved aldersgrensen ikke ville ha oppnådd 30 års tjenestetid, blir ventelønnen redusert forholdsmessig.
 • før fylte 50 år er maksimal tid 3 år
 • fra 50 til og med 54 år er maksimal tid 4 år
 • fra fylte 55 år er maksimal tid 12 år