Ventelønn

Ansatte i statlige virksomheter som uforskyldt blir oppsagt, kan få ventelønn.

Ordningen med ventelønn blir faset ut fra og med 1.3.2016. Det vil si at det ikke kan innvilges ventelønn for personer som  fratrer sin stilling etter 1.3.2016 eller senere. Personer som har fått innvilget ventelønn frem til og med 29.2.2016 beholder sin rett til ventelønn etter gjeldende regler.

Personer som fratrådte sin stilling senest 29.2.2016 kan fremdeles søke om  ventelønn. For disse personene gjelder vilkårene under.

Hvem kan få ventelønn?

Du må være ansatt i staten og ha blitt oppsagt fordi

 • stillingen er inndratt eller arbeidsoppgavene har falt bort, eller fordi
 • du på grunn av sykdom er varig uskikket til å utføre jobben din på en forsvarlig måte, eller fordi
 • du ikke lenger har de kvalifikasjonene som stillingen krever

Videre er det krav om at

 • du som fast ansatt tjenestemann har minst 2 års tjeneste i staten
 • du som midlertidig ansatt tjenestemann har minst 4 års tjeneste i staten
 • det ikke er funnet annet arbeid internt eller eksternt
 • du ikke har rett til å ta ut pensjon, gjelder også avtalefestet pensjon (AFP)
 • du er registrert hos NAV som arbeidssøker, og sender meldekort
 • du er reell arbeidssøker

Hva kan du få?

 • Full ventelønn tilsvarer 66 prosent av stillingens lønn når du fratrer. Det er en forutsetning at du ville ha oppnådd 30 års tjenestetid i staten, hvis du hadde stått i stillingen fram til den aldersgrensen som gjelder for stillingen.
 • Hvis du ved aldersgrensen ikke ville ha oppnådd 30 års tjenestetid, blir ventelønnen redusert forholdsmessig.

Dagpenger og ventelønn

Vanligvis kan du ikke motta dagpenger samtidig med ventelønn, men du kan få supplerende dagpenger fra NAV samtidig med ventelønn hvis dagpenger ville gitt deg en høyere utbetaling enn ventelønn.

Ventelønn gir ikke opptjeningsgrunnlag for senere utbetaling av dagpenger.

Regulering av ventelønn

Ventelønnen blir regulert ut fra det sentrale lønnsoppgjøret i staten hvert år.

Hvis stillingens lønnsplassering blir endret etter at du har fratrådte stillingen, blir det ikke tatt hensyn til.

Det samme gjelder for arbeidstakere fra omdannede virksomheter. Ventelønn blir regulert ut fra lønnsoppgjøret i staten hvert år, og det statlige lønnsregulativet gjelder, selv om du ble avlønnet i et annet system da du fratrådte stillingen.

Hvor lenge kan du få ventelønn?

Ventelønn blir som hovedregel innvilget for 1 år av gangen. Du må altså søke på nytt hvert år, og NAV gjør en ny vurdering. NAV Ventelønn sender ut en påminnelse og et søknadsskjema i god tid før du skal søke på nytt.

Maksimal periode som du kan motta ventelønn avhenger av alderen din når du fratrer Hvis du fratrer

 • før fylte 50 år er maksimal tid 3 år
 • fra 50 til og med 54 år er maksimal tid 4 år
 • fra fylte 55 år er maksimal tid 12 år

Du kan maksimalt få utbetalt ventelønn fram til du går av med pensjon.

Hvordan søker du?

Du søker på skjema Søknad om ventelønn – NAV 60-1303, som du finner under Skjema. Søknaden skal fylles ut av arbeidsgiver, og signeres av arbeidsgiver og arbeidstager.

Hvis du sender inn søknaden senest 2 måneder før du fratrer stillingen, garanterer NAV at du får utbetalt ventelønn fra første måned etter at din ordinære lønn opphører.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.

Du betaler skatt av ventelønn som for en vanlig arbeidsinntekt.