Blir du permittert på grunn av arbeidskonflikt ved bedriften du er ansatt i, har du bare krav på dagpenger dersom dine lønns- eller arbeidsvilkår ikke kan bli påvirket av utfallet av tvisten.

Ansatte i bedrifter som blir rammet av en streik i en annen bedrift, har rett til dagpenger under permittering. For permitterte der streik ved en bedrift er en indirekte årsak til permittering i en annen bedrift, for eksempel ved at streiken fører til mangel på oppdrag i den andre bedriften, er det derfor ikke nødvendig å vurdere om lønns- eller arbeidsvilkårene må antas å bli påvirket.

Hvis de enkelte enheter i et større konsern har samme eier og driver samme type produksjon, blir de regnet for å tilhøre samme bedrift uavhengig av hvor i landet bedriftene ligger. De ansatte ved slike enheter kan en bare permittere på grunn av streik med krav på dagpenger dersom deres lønns- eller arbeidsvilkår ikke må antas å bli påvirket av utfallet av tvisten.

Utleide arbeidstakere som er ansatt i utleiefirmaet, har rett til dagpenger dersom de blir permittert av utleiefirmaet på grunn av streik ved den bedriften de er utleid til.

Når det blir vurdert hvorvidt lønns- eller arbeidsvilkårene kan bli påvirket tar en hensyn til om:

  • Dine lønns- eller arbeidsvilkår er nært knyttet til de streikendes lønns- eller arbeidsvilkår
  • Du har samme eller liknende utdanning, stilling eller yrkespraksis som de streikende
  • Din og de streikendes tariffavtaler blir regulert innen noenlunde samme tidsramme
  • Det er tatt inn bestemmelse om reforhandling av de permittertes tariffavtaler dersom de streikende får bedre avtale

Ved vurderingen blir det ikke tatt hensyn til om du er organisert eller ikke. Uorganiserte med samme stilling, arbeid, utdanning og kompetanse som de streikende vil, i likhet med de organiserte, ikke ha rett til dagpenger under permittering.

Lærlinger som kommer inn under samme avtale som de streikende, og som en må regne med vil bli berørt av utfallet av streiken, vil derfor ikke ha krav på dagpenger under permittering ved streik i den samme bedriften.

Streikebidrag blir ikke ansett som lønn og får derfor ikke konsekvenser for dagpengeutbetalingen.

Blir du permittert fordi andre grupper av arbeidstakere er i streik ved bedriften der du er ansatt, er du unntatt fra bestemmelsen om arbeidsgivers lønnsplikt. Du har derfor ikke krav på lønn i en arbeidsgiverperiode etter at permitteringen har trådt i kraft, og vil ha krav på dagpenger etter 3 ventedager i henhold til de vanlige dagpengereglene.