Her er en oversikt over situasjoner der du ikke har rett på dagpenger, eller kan miste dem en periode.

Når du mottar lønn, har ferie eller jobber mer enn 60 prosent

Du har ikke rett til dagpenger i perioder når du

 • mottar lønn eller har krav på lønn. All slags betaling i forbindelse med opphør av arbeidsforhold vil vanligvis bli regnet som lønn.
 • har ferie. Ferie betyr at du ønsker å være fritatt fra pliktene som arbeidssøker, og ikke være tilgjengelig for arbeidsmarkedet. Unntak: Hvis du har mottatt utbetaling av dagpenger for mer enn 52 uker kan du ta ferie i inntil 4 uker med rett til dagpenger. Dette omfatter også ferie i utlandet. Disse 4 ukene kan tas samlet eller som enkeltdager. I de 52 ukene inngår kun dager der du har fått utbetalt dagpenger, eller fått redusert utbetaling som følge av ventetid.
 • arbeider full tid eller mer enn 60 prosent av den fastsatte vanlige arbeidstiden din.

Når du mottar andre ytelser

Du har ikke rett til dagpenger i perioder når du

 • er syk. Selv om du ikke har rett til dagpenger de dagene du er syk, kan du ha rett til sykepenger. Du må da ha sykmelding fra lege fra første dag. Dette gjelder også hvis du blir syk mens du deltar på et arbeidsrettet tiltak og mottar dagpenger. Se hvor du skal sende sykmeldingen
 • mottar sykepenger, ytelser etter kapittel 9 (pleiepenger m.m.), foreldrepenger ved fødsel eller adopsjon, svangerskapspenger, arbeidsavklaringspenger (AAP), ventelønn, pensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning, privat alderspensjon, eller avtalefestet pensjon (gjelder ikke ny AFP i privat sektor etter 1. januar 2011). Hvis disse ytelsene er reduserte, vil du likevel kunne få samordnede dagpenger, som betyr at andre ytelser du mottar trekkes fra dagpengene.
 • mottar dagpenger fra Garantikassen for fiskere.

Når du går på skole, avtjener verneplikt eller ved institusjonsopphold

Du har ikke rett til dagpenger i perioder når du

 • er skoleelev eller student. Privatister og andre som tar utdanning uten å følge undervisning likestilles med andre skoleelever/studenter. Les mer om dagpenger og utdanning.
 • avtjener verneplikt. Les mer om dagpenger og dimittering.
 • oppholder deg i institusjon, fengsel eller sykehus.

Når du er i streik eller er permittert

Du har ikke rett til dagpenger i perioder når du

 • deltar i streik, er omfattet av lockout eller annen arbeidstvist.
 • er permittert på grunn av streik, lockout eller annen arbeidstvist på arbeidsplassen din, og lønns- eller arbeidsvilkårene dine antas å bli påvirket av tvisten. Les mer om dagpenger under permittering.

Når du er i utlandet

Du har ikke rett til dagpenger i perioder når du er i utlandet. Det finnes enkelte unntak fra kravet om opphold i Norge, blant annet for dem som har tillatelse (attest PDU) til å beholde dagpenger fra Norge mens de søker arbeid i EØS-land og har fått godkjenning av NAV til å reise utenlands. Les mer om dagpenger under arbeidsløshet i EØS-land.

Det er også et unntak for dem som har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker. Disse kan ta ferie i inntil 4 uker med rett til dagpenger.

Når du selv har ansvaret for at du er blitt arbeidsledig

Når du selv har ansvaret for at du er blitt arbeidsledig, må du vanligvis vente 12 uker før du får utbetalt dagpenger. Dette kalles forlenget ventetid. Dette gjelder hvis du har sluttet eller sagt opp arbeidet uten rimelig grunn, eller er avskjediget eller oppsagt fra stillingen din på grunn av forhold som du selv er skyld i. Ventetiden starter fra samme dato som du får innvilget dagpenger. Hvis du får arbeid, er syk, eller har annen aktivitet som ellers ville ført til at du ikke fikk dagpenger i en gitt periode, blir ventetiden tilsvarende forlenget.

Hvis dette skjer flere ganger i løpet av 12 måneder, øker ventetiden til 26 uker.

Du må levere meldekort i hele perioden.

Du kan miste dagpengene for en periode

Du mister dagpengene i 12 uker hvis du uten rimelig grunn

 • unnlater å søke eller ta imot tilbud om arbeid hvor som helst i landet
 • nekter å delta i, eller slutter i et arbeidsrettet tiltak
 • sier opp eller på andre måter slutter i arbeidet ditt
 • blir avskjediget eller sagt opp på grunn av forhold som du selv er skyld i

Vurderingen av hva som anses som «rimelig grunn», er i praksis streng.

Du mister dagpengene i 4 uker hvis du uten rimelig grunn ikke møter hos NAV etter å ha fått innkalling. Hvis du ikke kan møte på grunn av sykdom må du ha legeattest.

Det er bare forhold de siste 6 månedene som kan føre til at du mister dagpengene for en periode eller får forlenget ventetid.

Hvis ett av forholdene som nevnt over skjer flere ganger i løpet av 12 måneder, øker ventetiden.

For å få dagpenger igjen, må du ha vært reell arbeidssøker hele perioden og ha sendt meldekort.

Hvis du klager over vedtaket om stans i dagpenger og får medhold, får du bare etterbetalt hvis du i perioden har vært reell arbeidssøker og har sendt meldekort.

Du bruker av dagpengeperioden i de periodene du får forlenget ventetid eller mister dagpengene.

Hva kan du gjøre når NAV stanser dagpengene?

Hvis dagpengene dine blir stanset og du fortsatt er arbeidsledig, må du søke om dagpenger på nytt.

For å få dagpenger igjen må du søke gjenopptak. I søknaden om gjenopptak må du dokumentere at du på nytt fyller vilkårene for rett til dagpenger.

Du kan ikke få innvilget dagpenger tilbake i tid. Det er derfor viktig at du sender søknad om gjenopptak senest dagen du ønsker dagpenger fra.