Avbrudd i stønadsperioden

Har du hatt avbrudd i stønadsperioden på inntil 52 uker og ønsker dagpenger på nytt, trenger du som hovedregel ikke å sende ny fullstendig søknad. Du skal i stedet søke om gjenopptak av dagpenger.

Dette kan også gjelde ved avbrudd på over 52 uker på grunn av

  • deltakelse i arbeidsmarkedstiltak
  • avtjening av verneplikt
  • sykdom på grunn av graviditet

I disse tilfellene må du uansett kontakte NAV.

Hvordan søker du om gjenopptak?

Du kan søke om gjenopptak ved å sende en vanlig søknad om dagpenger.

Du kan ikke å få innvilget dagpenger tilbake i tid. Det er derfor viktig at du sender søknad om dagpenger senest første dag du er arbeidsledig, for å ikke tape dager med dagpenger.

Vedlegg når du søker gjenopptak

Hvis årsaken til avbruddet er arbeid, må du legge ved

  • kopi av alle arbeidsavtaler du har fått siden sist du søkte dagpenger
  • oppsigelsesbrev med opplysninger om sluttårsak og dato oppsigelse ble levert. Har du ikke fått eller gitt oppsigelse, kan du i stedet levere skjemaet «bekreftelse på sluttårsak/nedsatt arbeidstid» utfylt av din arbeidsgiver.

Selv om du ikke har mistet jobben, men bare har redusert antall arbeidede timer, eksempelvis fordi du er tilkallingsvikar, må du dokumentere årsaken til at du har mindre arbeid nå, og fra hvilken dato dette gjelder.

Hvis årsaken til avbruddet er utdanning, må du legge ved

  • dokumentasjon på at utdanningen er fullført, og hvilken dato du gjennomførte siste eksamen.

Hvis årsaken til avbruddet er at NAV stanset dine dagpenger som følge av at du ikke oppfylte vilkårene om å være reell arbeidssøker, må du legge ved dokumentasjon som viser at du nå fyller disse vilkårene. Hvis dagpengene dine eksempelvis ble stanset fordi du ikke kunne ta arbeid eller delta i tiltak på grunn av manglende barnepass, må du dokumentere at du nå har barnepass.

Ny beregning av dagpengegrunnlaget

Når du søker gjenopptak av dagpenger, vil du som hovedregel få utbetalt like mye i dagpenger som tidligere. For at NAV skal fastsette dagpengegrunnlaget ditt på nytt, må dette bli høyere. Har du jobbet i minst 12 uker, kan du be NAV regne ut hvor mye du skal få i dagpenger på nytt. Du kan da også be NAV om å regne ut din vanlige arbeidstid på nytt. Dette gjør du når du sender søknaden. Forutsetningen for at NAV kan regne ut din vanlige arbeidstid på nytt, er at dagpengegrunnlaget ditt blir høyere.

Ber du om en ny beregning, velger NAV den beregningen som lønner seg for deg.

Hvis du ønsker å få beregnet din vanlige arbeidstid på ny, må du vedlegge dokumentasjon på alle arbeidede timer du har hatt de siste 12 måneder. Du trenger ikke å levere dokumentasjon du allerede har levert tidligere om igjen. Du bør da skrive i søknaden din hva du har levert tidligere.

Unntak fra hovedregelen om gjenopptak

  • Hvis du er permittert og avbruddet skyldes at du er tilbake i arbeid hos arbeidsgiveren din i mer enn seks uker i permitteringsperioden, må du søke om dagpenger på nytt. 
  • Hvis du har vært under utdanning som har vart i mer enn tolv uker, må du også søke om dagpenger på nytt. Dette gjelder ikke dersom du har fullført eller endelig avbrutt utdanningen. Husk å legge ved dokumentasjon på fullført eller avbrutt utdanning, dersom dette gjelder deg.